settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

српски

Odgovor


Ključni stih koji govori o ispunjenju Svetim Duhom u ovom vremenu je Jovan 14:16, gde Isus obećava da će Duh prebivati u vernicima i da će to prebivanje biti stalno. Bitno je da napravimo razliku između prebivanja Duha i ispunjavanja Duhom. Stalno prebivanje Duha se ne odnosi samo na neke, već na sve vernike. Postoji veliki broj referenci u Pismu koje podržavaju ovu tvrdnju. Prva je ta da je Sveti Duh dar koji se daje svima koji veruju u Isusa, bez izuzetka i ne postoji nikakav uslov za dobijanje ovog dara osim vere u Hrista (Jovan 7:37-39). Druga je da je se Sveti Duh dobija u trenutku spasenja. Efescima 1:13 jasno pokazuje da se Sveti Duh dobija u trenutku spasenja. Galatima 3:2 isto tako stavlja naglasak na ovu istu istinu govoreći da zapečaćenje i nastanjavanje Duhom se dešava u trenutku kada poverujemo. Treće, Sveti Duh prebiva u vernicima stalno. Sveti Duh je dat vernicima kao ulog, ili potvrda njihovog budućeg proslavljenja u Hristu (Druga Korinćanima 1:22; Efescima 4:30).

Ovo je u suprotnosti sa zapovešću da se ispunjavamo Duhom koja se nalazi u u Efescima 5:18. Mi treba da smo u kompletno predani Duhu, da bi On mogao da nas poseduje u potpunosti, i u tom smislu da nas ispuni. Rimljanima 8:9 i Efescima 1:13-14 kažu da on prebiva u svakom verniku ali da On može biti ožalošćen (Efescima 4:30), i da Njegovo delovanje u nama može biti ugašeno (Prva Solunjanima 5:19). Kada dozvolimo da se ovo dogodi, mi ne doživljavamo puninu dela Duha Svetog i Njegovu silu u nama i kroz nas. Biti ispunjen Svetim Duhom označava da On ima slobodu da ispuni svaki deo našeg života, vodeći nas i kontrolišući nas. Tada Njegova sila može biti izvršena kroz nas, tako da ono što radimo je plodonosno za Boga. Ispunjavanje Duhom se ne odnosi samo na spoljašnja dela; odnosi se i na najdublje misli i motive za naša dela. Psalam 19:14 kaže: "Da su ti reči usta mojih ugodne, i pomisao srca moga pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moj."

Greh je taj koji nas razdvaja od ipunjenja Svetim Duhom, a poslušnost Bogu je ta koja nam pomaže da ostanemo ispunjeni duhom. Iako naš fokus treba da je ispunjenje Duhom, kao što se u Efescima 5:18 zapoveda, molitva za ispunjenjem Duhom Svetim nije ta kojim se to postiže. Samo naša poslušnost Božijim zapovestima daje slobodu Duhu da radi u nama. Zato što smo grešna stvorenja, nije moguće biti ispunjen Duhom sve vreme. Potrebno je da se istog trenutka razračunamo sa grehom u našim životima, i da obnovimo naše posvećenje da budemo isunjeni i vođeni Duhom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries