settings icon
share icon
Pitanje

Koja su imena i titule Svetog Duha?

српски

Odgovor


Sveti Duh poznat je po mnogim imenima i titulama, od kojih većina označava neku ulogu ili aspekt Njegove službe. Slede neka imena i opisi koje Biblija koristi za Svetog Duha:

Autor Biblije: (2. Petrova 1:21; 2. Timoteju 3:16). Biblija je inspirisana, bukvalno „Bogom nadahnuta” putem Svetog Duha, treće osobe Trojstva. Duh je pokretao autore svih 66 knjiga da beleže tačno ono čime je On nadahnuo njihova srca i umove. Kao što se i brod pokreće kada vetar duva u jedra, tako je Sveti Dug podsticao biblijske pisce.

Tešitelj/Savetnik/Zastupnik: (Isaija 11:2; Jovan 14:16; 15:26; 16:7). Sve tri reči su prevod grčke reči parakletos od koje dobijamo reč „paraclete”, drugo ime za Duha. Kada je Isus otišao, Njegovi učenici su bili tužni, jer su izgubili Njegovo utešno prisustvo. Ali, On je obećao da će poslati Duha da uteši, umiri i vodi one koji pripadaju Hristu. Duh takođe „svedoči” našem duhu da pripadamo Njemu i tako nas uverava u spasenje.

Onaj koji ukazuje na greh (Jovan 16:7-11) Duh primenjuje Božije istine na umove ljudi da bi ih ubedio poštenim i dovoljnim argumentima da su grešnici. On to čini ubeđujući nas u našim srcima da mi nismo vredni toga da stanemo pred svetog Boga, da nam je potrebna Njegova pravednost i da je osuda izvesna i da će stići sve ljude jednog dana. Oni koji poriču ove istine suprotstavljaju se ubeđivanju Duha.

Zalog/Pečat/Kapara (2. Korinćanima 1:22; 5:5; Efescima 1:13-14). Sveti Duh je Božiji pečat na Njegovim ljudima, Njegovo pravo koje polaže na nas, Njegovo vlasništvo. Dar Duha vernicima je kapara našeg nebeskog nasleđa, koje nam je Hristos obećao i obezbedio za nas na krstu. Zbog pečata Duha, mi imamo sigurnost spasenja. Niko ne može da razbije Božiji pečat.

Vodič: (Jovan 16:13) Kao što je Duh vodio pisce Biblije da beleže istinu, On obećava da će voditi vernike da saznaju i razumeju istinu. Božija istina je „ludost” za svet, jer ju je potrebno „rasuđivati na duhovan način” (1.Korinćanima 2:14). Duh obitava u onima koji pripadaju Hristu i On ih uvodi u sve što treba da znaju kada su u pitanju duhovne stvari. Oni koji ne pripadaju Hristu nemaju „tumača” da ih vodi da upoznaju i razumeju Božiju Reč.

Onaj koji prebiva u vernicima (Rimljanima 8:9-11; Efescima 2:21-22; 1. Korinćanima 6:19). Sveti Duh prebiva u srcima Božijih ljudi i to prebivanje je ono što izdvaja osobu koja je nanovo rođena. Iz vernikovog bića, Duh upućuje, vodi, teši i utiče na nas, a istovremeno proizvodi u nama plod Duha (Galatima 5:22-23). On obezbeđuje blisku vezu između Boga i Njegove dece. Svi istinski vernici u Hristu imaju Duha koji obitava u njihovim srcima.

Zastupnik (Rimljanima 8:26) Jedan od vidova službe Svetog Duha koji je najutešniji i najviše ohrabruje je Njegova služba zastupanja onih koje On nastanjuje. Pošto često ne znamo šta ili kako da se molimo kada prilazimo Bogu, Duh posreduje i moli se za nas. On tumači naše „jecaje”, tako da kada smo pod pritiskom i okruženi nevoljama i životnim brigama, On je pored nas da nam pruži pomoć, dok nas održava pred prestolom blagodati.

Pokazatelj/Duh Istine (Jovan 14:17; 16:13; 1. Korinćanima 2:12-16) Isus je obećao da će, posle vaskrsenja, Sveti Duh doći „da nas uvede u svu istinu.” Zbog Duha u našim srcima, mi smo u stanju da razumemo istinu, posebno duhovne prirode, na način na koji hrišćani ne mogu. U stvari, istina koju nam Duh otkriva njima je „ludost” i ne mogu da je razumeju. Ali mi imamo Hristov um u Osobi Njegovog Duha u nama.

Duh Božiji/Gospod/Hristos (Matej 3:16; 2. Korinćanima 3.17; 1. Petrova 1:11) Ova imena podsećaju nas da je Duh Božiji zaista deo trojedinog Boga i da je On isto toliko Bog, koliko su i Otac i Sin. Prvi put nam se otkrio prilikom stvaranja, kada je „lebdeo nad vodama” ukazujući na svoj deo u stvaranju, zajedno sa Hristom koji je „sve stvorio” (Jovan 1:1-3). Vidimo to isto Trojstvo ponovo na Isusovom krštenju, kada je Duh sišao na Isusa i kada se čuo Očev glas.

Duh života (Rimljanima 8:2) Fraza „Duh života” znači da je Sveti Duh onaj ko proizvodi ili daje život, ne kao inicijator spasenja,već kao onaj koji udahnjuje novinu života. Kada primimo večni život kroz Hrista, Duh obezbeđuje duhovnu hranu koja nas održava u duhovnom životu. Ovde takođe vidimo Trojedinog Boga na delu. Nas je spasao Otac kroz delo Sina, a to spasenje održava Sveti Duh.

Učitelj (Jovan 14:26; 1. Korinćanima 2:13) Isus je obećao da će Duh da poduči svoje učenike „svoj istini” i da će nas podsetiti na stvari koje je On rekao dok je bio sa njima. Sveti Duh je podstakao pisce Novog zaveta da se sete i razumeju uputstva koje im je Isus dao u vezi sa gradnjom i organizacijom Crkve, doktrinama koje se odnose na Njega, nalozima o svetom životu i otkrivenjem stvari koje će se desiti.

Svedok (Rimljanima 8:16; Jevrejima 2:4; 10:15) Sveti Duh se naziva „svedokom”, jer On potvrđuje i svedoči u vezi sa činjenicom da smo Božija deca, da je Bog poslao Isusa i učenike koji su izvodili čuda i da su knjige Biblije božanski nadahnute. Dalje, davanjem dara Duha vernicima, On svedoči nama i svetu da pripadamo Bogu. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja su imena i titule Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries