Da li Bog još uvek daje vizije ljudima danas?


Pitanje: Da li Bog još uvek daje vizije ljudima danas? Da li vernici treba da očekuju vizije kao sastavni deo svog hrišćanskog iskustva?

Odgovor:
Da li Bog može da daje vizije danas? Da! Da li Bog daje vizije ljudima danas? Verovatno. Da li treba da očekujemo da se vizije pojavljuju redovno? Ne. Kao što je zapisano u Bibliji, Bog je govorio mnogo puta ljudima kroz vizije. Primeri koje možemo da uzmemo su Josif sin Jakovljev, Josif Marijin muž, Solomon, Isaija, Jezekilj, Danijel, Petar, Pavle i mnogi drugi. Prorok Joil je prorekao izlivanje vizija, i ovo je potvrdio Apostol Petar u Delima Apostolskim, druga glava. Postoji razlika između vizije i sna – vizija se dobija kada si "budan" dok se san daje osobi dok "spava."

U mnogim delovima sveta, Bog mnogo koristi snove i vizije. U oblastima u kojima je Evanđelje malo ili skoro uopšte nije dostupno, Bog svoju poruku donosi ljudima direktno. Ovo se u potpunosti slaže sa Biblijskim primerima u ranim danima hrišćanstva, gde je Bog često koristio vizije da bi otkrio ljudima istinu o Sebi (vidi Dela Apostolska). Ako Bog želi da komunicira svoju poruku nekoj osobi, On to može da uradi na bilo koji način koji za koji On misli da je neophodan – kroz misionara, anđela, viziju, san, itd. Bog naravno ima sposobnost da daje vizije u oblastima gde je poruka Evanđelja već uveliko dostupna. Ne postoje granice onoga što Bog može da uradi.

U isto vreme, moramo da budemo vrlo pažljivi kada se radi o vizijama i njihovom tumačenju. Moramo da imamo na umu da je Biblija završena, i da nam je u njoj rečeno sve što je potrebno da znamo. Ključna istina je da, ako Bog želi nekom da da viziju, vizija će u potpunosti biti u saglasnosti sa onim što je već otkrio u Svojoj Reči. Viziji nikada ne sme da se da isti, ili veći autoritet nego Njegovoj Reči. Božija Reč je naš vrhovni autoritet za hrišćansku veru i praksu. Ako verujete da ste imali viziju i osećate da vam ju je Bog verovatno dao, u molitvi ispitajte Božiju Reč i uverite se da li je vaša vizija u skladu sa Pismom. Ako je tako, u molitvi razmotrite šta je to što bi Bog želeo da uradite u vezi sa vizijom (Jakov 1:5). Bog nema da da viziju osobi a onda značenje vizije da drži skriveno. U Pismu, kad god osoba traži od Boga značenje vizije, Bog se postara da joj je i objasni (vidi Danijel 8:15-17).

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li Bog još uvek daje vizije ljudima danas?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga