Šta je duhovni dar vere?


Pitanje: Šta je duhovni dar vere?

Odgovor:
Duhovni dar vere možemo da pronađemo u spisku darova Duha u 1. Korinćanima 12. Deveti stih kaže da je nekima dar dar vere, ali sam dar nije posebno objašnjen. Bog je svim vernicima dao spasonosnu veru kao jedini način za spasenje (Efežanima 2:8-9), ali nije svim vernicima dat duhovni dar vere. Kao i svi darovi Svetog Duha, duhovni dar vere je dat radi „opšteg dobra" a to je izgradnja Hristovog tela (1. Korinćanima 12:7).

Dar vere može da se definiše kao poseban dar kojim Sveti Duh hrišćanima daje izuzetno pouzdanje u Božija obećanja, snagu i prisustvo, da bi mogli da se herojski postave za buduće Božije delovanje u crkvi. Duhovni dar vere pokazuje se kod onog koji ima snažno i nepokolebljivo pouzdanje u Boga, Njegovu Reč i obećanja. Primeri ljudi sa darom vere su oni koji su navedeni u Jevrejima, jedanaestom poglavlju. Ovo poglavlje, koje se često naziva „dvorana vernih", opisuje one koji su imali izuzetnu veru zbog koje su radili izvanredna, natprirodna dela. Tu vidimo da je Noje proveo 120 godina gradeći ogromnu barku a da do tada nikada nije padala kiša, i Avrama koji je verovao da će postati otac onda kada je prestala prirodna sposobnost njegove žene da ima decu. Bez tog posebnog dara vere tako nešto ne bi bilo moguće.

Kao što je slučaj sa svim duhovnim darovima, vera je data nekim hrišćanima koji je koriste da bi pomogli drugima u Hristovom telu. Oni koji imaju dar vere su inspiracija za svoju braću u veri time što je očigledna njihova jednostavna vera u Boga u svemu što čine i govore. Ljudi sa izuzetnom verom imaju poniznu pobožnost i oslanjanje na Boga i njegova obećanja često u toj meri da je poznato da su nenametljivo neustrašivi i vatreni. Oni su u toj meri ubeđeni da će sve prepreke za jevanđelje i Božije ciljeve biti prevaziđeni i toliko sigurni da će Bog obezbediti napredak svog cilja, da često čine mnogo više za propovedanje Njegovog carstva nego većina talentovanih i učenih propovednika i učitelja.

Da sumiramo: Bog svim vernicima da je spasonosnu veru. Duhovni dar vere je dat nekima i oni pokazuju izuzetnu količinu vere u svom hodu sa Hristom. Njihova vera je drugima na radost i ohrabrenje.

English


Vrati se na Srpsku stranu
Šta je duhovni dar vere?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga