settings icon
share icon
Pitanje

Šta je duhovni dar poučavanja?

српски

Odgovor


Duhovni dar poučavanje je jedan od darova Svetog Duha (Rimljanima 12:6-8; 1. Korinćanima 12:28; Efežanima 4: 1-12). To je dar Svetoga Duha koji osposobljava osobu da uspešno komunicira biblijske istine drugima. Najćešće, ali ne uvek, koristi se u okviru lokalne crkve. Dar poučavanja uključuje analizu i objavu Božije Reči, objašnjava značenje, kontekst, i primenu učenja u životu osobe koja to sluša. Nadareni učitelj je onaj koji ima jedinstvenu sposobnost da jasno pouči i komunicira znanje, posebno doktrine vere i bibliske istine.

Bog je dao duhovne istine da bi izgradio crkvu. Pavle je učio crkvu u Korintu da teži da izgradi i pouči Hristovu crkvu. „Tako i vi, pošto pokazujete revnost za duhovne darove, nastojte da u njima obilujete na uzdizanje Crkve" (1. Korinćanima 14:12). Duhovni dar (charismata na grčkom) je natprirodna, Bogom data sposobnost da se služi u izgradnji Hristovog tela. Ona je data od Boga blagodatno i ne može da se zasluži. Dok se duhovni dar može izgraditi, potrebna je natprirodna sposobnost da se on praktikuje. Jedan od ovih darova je poučavanje.

Grčka reč za „poučavanje" je didaskalos, što znači „poučiti". Kroz celu Bibliju vidimo primere poučavanja. Sam Isus je bio veliki učitelj i zapovedio je Svojim učenicima: „Idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio" (Matej 28:19-20). Isus je dao zapoved Svojim učenicima da pouče nove učenike svemu što im je zapovedio, upućujući ih i u doktrinu i sveti život. Hristove sluge ne bi trebalo da poučavaju zapovesti ljudi ili bilo šta što je od njih samih niti ljudskog razmišljanja, već samo ono što je Hrist naložio.

Postoji nekoliko primera u kojima može da se koristi poučavanje: u nedejnoj školi, Biblijskim školama, koledžima, seminarima i kućnim biblijskim grupama. Onaj koji ima dar može da poučava i pojedince i grupe. Osoba sa prirodnim darom poučavanja može da poučava bilo koju tematiku, ali onaj koji ima duhovni dar pouke podučava ljude sadržajem Svetog pisma i može da poučava o poruci Svetog pisma kao celine, ili da podeli učenje na pojedinačne odeljke ili stihove. Osoba koja ima dar pouke ne podučava ničemu novom. Učitelj jednostavno objašnjava ili razlaže značenje nekog biblijskog teksta.

Poučavanje je natprirodni dar Svetog Duha. Onaj koji nema ovaj dar može da razume Sveto pismo dok ga sluša ili čita, ali ne može da ga objasni na način koji ume osoba sa tim darom. Iako može da se razvija duhovni dar pouke, on ne može da se nauči ili stekne, kao fakultetska diploma. Osoba koja ima doktorat neće umeti da bez dara pouke razjasni Sveto pismo kao osoba koja nema diplomu ali ima dar.

U Efežanima 4:11–12 Pavle nabraja osnovne darove za izgradnju lokalne crkve. Darovi su dati za izgradnju Hristovog tela. U jedanaestom stihu, učitelji su navedeni zajedno sa starešinama. Ne radi se o tome da je to jedan dar, ali kao da podrazumeva da su starešine takođe i učitelji. Grčka reč za starešinu je poiemen, što znači „pastir". Starešina je onaj koji se brine za svoj narod na isti način na koji se i pastir brine o ovcama. Kao što i pastir hrani svoje ovce, tako i starešina ima dužnost da pouči svoj narod o Božijoj reči, koja je duhovna hrana.

Crkva se izgrađuje putem korišćenja dara pouke dok ljudi slušaju Božiju Reč, njeno značenje i način da je primene u svom životu. Bog je mnoge podigao da sa ovim darom izgrade narod u veri i osposobe ga da raste u mudrosti i znanju (2. Petrova 3:18).

Kako hrišćani mogu da saznaju da li imaju dar pouke? Trebao bi da počnu tako što će tražiti od Boga priliku da poučavaju u nedeljnoj školi ili na biblijskoj grupi, pod vođstvom i autoritetom nekog nadarenog učitelja. Ako vide da mogu da objasne značenje Svetog pisma i drugi to prihvate sa odobravanjem, onda verovatno imaju dar i trebalo bi da zamole Boga da im da druge prilike da ga koriste i izgrade.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je duhovni dar poučavanja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries