Šta je angeologija?


Pitanje: Šta je angeologija?

Odgovor:
Angeologija je proučavanje anđela. Postoje mnoga nebiblijska mišljenja o anđelima danas. Neki veruju da su anđeli ljudska bića koja su umrla. Drugi veruju da su anđeli bezlični izvori moći. Drugi, pak, u potpunosti negiraju postojanje anđela. Biblijsko razumevanje angeologije ispraviće ova pogrešna uverenja. Angeologija nam govori šta Biblija uči o anđelima. To je proučavanje o odnosu anđela prema čovečanstvu i kako oni služe Božijoj svrsi. Evo nekih bitnih pitanja u vezi sa angeologijom:

Šta Biblija kaže o anđelima? Anđeli spadaju u potpuno drugačiji red bića u odnosu na ljude. Ljudi ne postaju anđeli kada umru. Anđeli nikada neće postati, niti su ikada bili ljudi. Bog je stvorio anđele, baš kao što je stvorio i čovečanstvo.

Da li su anđeli muškog ili ženskog roda? Biblija ne govori o tome da li su anđeli muškog ili ženskog roda. Kadgod je rod „dodeljen" nekom anđelu u Bibliji, bio je muškog pola (Postanje 19:10,12; Otkrivenje 7:2; 8:3;10:7) i jedina imena koja su dodeljena anđelima su Mihajlo i Gavrilo, koja važe, uopšteno, za muška imena.

Da li imamo anđele čuvare? Nema sumnje da dobri anđeli pomažu u zaštiti vernika, otkrivaju informacije, vode ljude i, uopšteno, služe Božijoj deci. Teško je pitanje da li svaka osoba ili svaki vernik ima dodeljenog anđela.

Šta/Ko je anđeo Gospodnji? Precizan identitet „anđela Gospodnjeg" nije dat u Bibliji. Međutim, ima mnogih važnih „smernica" u vezi sa njegovim identitetom.

Šta su čerubimi? Da li su čerubimi anđeli? Čerubimi su anđeoska bića uključena u slavljenje i obožavanje Boga. Pored toga što pevaju Bogu slavu, oni takođe služe i kao vidljiv podsetnik Božijeg veličanstva i slave i Njegove prisutnosti među Njegovim narodom.

Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli? Isaija 6. poglavlje je jedino mesto u Bibliji koje posebno pominje serafime. Serafimi („vatreni, onaj koji gori") su anđeoska bića koja su povezana sa Božijom vizijom proroka Isaije u hramu.

Angeologija nam daje Božiju perspektivu na anđele. Anđeli su lična bića koja obožavaju i slušaju Boga. Bog ponekad šalje anđele da se „umešaju" u tok čovečanstva. Angeologija nam pomaže da prepoznamo rat koji postoji između Božijih anđela i Satane i njegovih demona. Ispravno razumevanje angeologije je veoma bitno. Kada shvatimo da su anđeli stvorena bića, kao i mi, shvatimo da obožavanje ili molitva anđelima lišava Boga slave koja samo Njemu pripada. Bog je taj, a ne anđeli, koji je poslao svog Sina da umre za nas, koji nas voli i brine o nama i koji je jedini vredan našeg obožavanja.

Ključni stih na temu angeologije nalazi se u Jevrejima 1:14: „Nisu li to sve službeni duhovi poslani da služe onima koji će naslediti spasenje?"

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je angeologija?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga