settings icon
share icon
Pitanje

Šta je prebivanje Svetog Duha?

српски

Odgovor


Prebivanje Svetog Duha je Božije delo po kome se Bog nastani za stalno u telu onoga koji veruje u Isusa Hrista. U Starom zavetu, Duh je dolazio i odlazio od svetih, dajući im silu za službu ali nije neophodno ostajao sa njima (pogledaj Sudije 15:14; 1. Dnevnika 12:18; Psalam 51:11; Jezekilj 11:5). Isus je Svojim učenicima otkrio novu ulogu koju će Sveti Duh imati u njihovom životu: „Duha istine... što boravi kod vas i biće u vama." (Jovan 14:17). Apostol Pavle je pisao: „Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom." (1. Korinćanima 6:19–20).

Ovi stihovi nam govore da osoba koja veruje u Isusa Hrista ima Osobu koja živi u njemu, Svetog Duha, treću osobu Trojstva. Kada osoba prihvati Hrista kao ličnog spasitelja, Sveti Duh osobi daje Božiji život, večni život, koji je zaista njegova prava priroda (Titu 3:5; 2. Petrova 1:4), i Sveti Duh dođe da duhovno živi u njoj. Činjenica da je vernikovo telo upoređeno sa hramom gde živi Sveti Duh pomaže nam da razumemo šta je zaista prebivanje Svetog Duha. Reč hram se koristi da opiše Svetinju nad svetinjama, najveće sveto mesto u starozavetnom šatoru. Tamo se Božije prisustvo pojavljivalo u oblaku i sretalo se sa prvosveštenikom, koji je jednom godišnje dolazio u Svetinju nad svetinjama. Na Dan očišćenja prvosveštenik je donosio krv zaklane životinje i poprskao bi je na poklopac pomirenja Kovčega zaveta Gospodnjeg. Na ovaj poseban dan Bog je davao oproštaj svešteniku i Svom narodu.

Danas ne postoji jevrejski hram u Jerusalimu, i nema više životinjskih žrtava. Onaj koji veruje u Hrista postaje unutrašnja svetinja nad svetinjama Boga Duha Svetog u trenutku kada je posvećen i kada mu je oprošteno po Hristovoj žrtvi u krvi (Efežanima 1:7). Onaj koji veruje u Hrista postao je prebivalište Božijeg Svetog Duha. U stvari, Pismo takođe govori da Hrist u duhovnom smislu prebiva u verniku (Kološanima 1:27), kao i Bog Otac (1. Jovanova 4:15) – celo Trojstvo je uključeno.

Pošto Sveti Duh živi u verniku, On donosi neke životne promene:

1) Duh koji prebiva u verniku dolazi kod duše koja je mrtva u grehu i stvara novi život (Titu 3:5). To je novo rođenje o kome je Isus govorio u Jovanu 3:1-8.

2) Duh koji prebiva u verniku potvrđuje verniku da pripada Gospodu i da je Božiji naslednik i sunaslednik sa Hristom (Rimljanima 8:15-17).

3) Duh koji prebiva u verniku postavlja novog vernika za člana Hristove univerzalne crkve. To je krštenje u Duhu, prema 1. Korinćanima 12:13.

4) Duh koji prebiva u verniku daje mu duhovne darove (Bogom dane sposobnosti za službu) da bi izgradio crkvu i da bi uspešno služio Gospodu na Njegovu slavu (1.Korinćanima 12:11).

5) Duh koji prebiva u verniku pomaže mu da razume i primeni Sveto pismo u svakodnevnom životu (1. Korinćanima 2:12).

6) Duh koji prebiva u verniku obogaćuje njegov molitveni život i zastupa ga u molitvi (Rimljanima 8:26–27).

7) Duh koji prebiva u verniku daje snagu predanom hrišćaninu da živi za Hrista i da čini Njegovu volju (Galatima 5:16). Duh vodi vernika putem pravednosti (Rimljanima 8:14).

8) Duh koji prebiva u verniku daje dokaz novog života tako što proizvodi plodove Duha u vernikovom životu (Galatima 5:22–23).

9) Duh koji prebiva u verniku je ožalošćen kada vernik zgreši (Efežanima 4:30), i ubeđuje vernika da ispovedi svoj greh Gopodu tako da može da se obnovi zajedništvo (1. Jovanova 1:9).

10) Duh koji prebiva u verniku zapečaćuje vernika za dan izbavljenja, i time je garantovan vernikov dolazak u Gospodnje prisustvo posle ovog života (Efežanima 1:13–14).

Kada prihvatiš Hrista kao svog Spasitelja (Rimljanima 10:9–13), Sveti Duh se nastani u tvom srcu i donese sa Sobom potpuno novi život ljubavi, međuljudskih odnosa i službe za Gospoda.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je prebivanje Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries