settings icon
share icon
Pitanje

Da li će Sveti Duh ikada napustiti vernika?

српски

Odgovor


Jednostavno ne! Sveti Duh nikada neće napustiti pravog vernika. Ovo je očigledno iz mnogih odeljaka Novog Zaveta. Na primer, Rimljanima 8:9 kaže: “… ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada.” Ovaj stih jasno govori da ako u nekoj osobi ne prebiva Sveti Duh, tada ta osoba nije spasena. Zato, ako bi Sveti Duh napustio vernika on bi izgubio odnos spasenja sa Hristom. Još jedan stih koji govori o stalnosti prisustva Svetog Duha u životu vernika je u Jovanu 14:16. Ovde Isus kaže da će Otac dati drugog pomagača da „bude sa tobom zauvek“.

Činjenica da Sveti Duh nikada neće napustiti vernika takođe se vidi u Efescima 1:13-14 gde se govori o tome da su vernici „zapečaćeni“ Svetim Duhom “koji je kapara našeg nasledstva - za izbavljenje njegove tekovine, na hvalu njegove slave”. Slika zapečaćenosti Duhom je slika pripadnosti i vlasništva. Bog je obećao večni život svima koji veruju u Hrista. Kao garant da će održati Svoja obećanja poslao je Svetog Duha da prebiva u verniku sve do dana iskupljenja. Na sličan način kao u slučaju polaganja depozita na kuću ili kola, Bog je vernicima obezbedio depozit za njihov odnos u budućnosti sa Njim tako što je poslao Svetog Duha da prebiva u njima. Činjenica da su vernici zapečaćeni Duhom se takođe vidi iz 2. Korinćanima 1:22 i Efescima 4:30.

Pre Hristove smrti, vaskrsenja i vaznesenja na nebo, Sveti Duh je dolazio i odlazio od ljudi. Sveti Duh je bio u Savlu a zatim ga napustio (1:Samuilova 16:14). Umesto toga, Duh je došao na Davida (1. Samilova 16:13). Pošto je napravio preljubu sa Vitsavejom David se uplašio da će mu biti oduzet Sveti Duh (Psalam 51:11). Sveti Duh je ispunio Veseleila da bi ga osposobio da napravi predmete potrebne za šator od sastanka (2. Mojsijeva 31:2-5), ali ovo nije opisano kao stalan odnos. Sve ovo se izmenilo pošto je Isus bio vaznet na nebo. Počevši od Pedesetnice Sveti Duh je počeo da stalno prebiva u vernicima (Dela 2). Stalno prebivanje Svetog Duha je ispunjenje Božijeg obećanja da će uvek biti sa nama i da nas nikad neće napustiti.

Iako nije moguće da Sveti Duh napusti vernika, moguće je da on „gasi Svetog Duha“ (1. Solunjanima 5:19) ili „žalosti Svetog Duha“ (Efescima 4:30). Greh uvek ima posledice u našem odnosu sa Bogom. Iako je naš odnos sa Bogom siguran u Hristu, neispovedani greh u životu može da omete naše zajedništvo sa Bogom i snažno ugasi delovanje Svetog Duha u našim životima. Zato je toliko bitno da ispovedamo svoje grehe jer je Bog „veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti“ (1. Jovanova 1:9). Zbog toga, iako nas Sveti Duh nikada neće ostaviti, privilegije i radost njegovog prisustva može da ode od nas.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li će Sveti Duh ikada napustiti vernika?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries