Da li će Sveti Duh ikada napustiti vernika?


српски
Pitanje: Da li će Sveti Duh ikada napustiti vernika?

Odgovor:
Jednostavno ne! Sveti Duh nikada neće napustiti pravog vernika. Ovo je očigledno iz mnogih odeljaka Novog Zaveta. Na primer, Rimljanima 8:9 kaže: “… ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada.” Ovaj stih jasno govori da ako u nekoj osobi ne prebiva Sveti Duh, tada ta osoba nije spasena. Zato, ako bi Sveti Duh napustio vernika on bi izgubio odnos spasenja sa Hristom. Još jedan stih koji govori o stalnosti prisustva Svetog Duha u životu vernika je u Jovanu 14:16. Ovde Isus kaže da će Otac dati drugog pomagača da „bude sa tobom zauvek“.

Činjenica da Sveti Duh nikada neće napustiti vernika takođe se vidi u Efescima 1:13-14 gde se govori o tome da su vernici „zapečaćeni“ Svetim Duhom “koji je kapara našeg nasledstva - za izbavljenje njegove tekovine, na hvalu njegove slave”. Slika zapečaćenosti Duhom je slika pripadnosti i vlasništva. Bog je obećao večni život svima koji veruju u Hrista. Kao garant da će održati Svoja obećanja poslao je Svetog Duha da prebiva u verniku sve do dana iskupljenja. Na sličan način kao u slučaju polaganja depozita na kuću ili kola, Bog je vernicima obezbedio depozit za njihov odnos u budućnosti sa Njim tako što je poslao Svetog Duha da prebiva u njima. Činjenica da su vernici zapečaćeni Duhom se takođe vidi iz 2. Korinćanima 1:22 i Efescima 4:30.

Pre Hristove smrti, vaskrsenja i vaznesenja na nebo, Sveti Duh je dolazio i odlazio od ljudi. Sveti Duh je bio u Savlu a zatim ga napustio (1:Samuilova 16:14). Umesto toga, Duh je došao na Davida (1. Samilova 16:13). Pošto je napravio preljubu sa Vitsavejom David se uplašio da će mu biti oduzet Sveti Duh (Psalam 51:11). Sveti Duh je ispunio Veseleila da bi ga osposobio da napravi predmete potrebne za šator od sastanka (2. Mojsijeva 31:2-5), ali ovo nije opisano kao stalan odnos. Sve ovo se izmenilo pošto je Isus bio vaznet na nebo. Počevši od Pedesetnice Sveti Duh je počeo da stalno prebiva u vernicima (Dela 2). Stalno prebivanje Svetog Duha je ispunjenje Božijeg obećanja da će uvek biti sa nama i da nas nikad neće napustiti.

Iako nije moguće da Sveti Duh napusti vernika, moguće je da on „gasi Svetog Duha“ (1. Solunjanima 5:19) ili „žalosti Svetog Duha“ (Efescima 4:30). Greh uvek ima posledice u našem odnosu sa Bogom. Iako je naš odnos sa Bogom siguran u Hristu, neispovedani greh u životu može da omete naše zajedništvo sa Bogom i snažno ugasi delovanje Svetog Duha u našim životima. Zato je toliko bitno da ispovedamo svoje grehe jer je Bog „veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti“ (1. Jovanova 1:9). Zbog toga, iako nas Sveti Duh nikada neće ostaviti, privilegije i radost njegovog prisustva može da ode od nas.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li će Sveti Duh ikada napustiti vernika?