settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Mojsijev zavet?

српски

Odgovor


Mojsijev zavet je uslovni savez sklopljen između Boga i izraelske nacije na Sinajskoj gori (Izlazak 19-24). Nekada se naziva Sinajski savez, ali češće Mojsijev savez, jer je Mojsije bio Božiji odabrani vođa Izraela u to vreme. Šema saveza je vrlo slična drugim drevnim savezima tog vremena, jer je sklopljen između suverenog kralja (Boga) i Njegovog naroda ili podanika (Izraela). U vreme saveza, Bog je podsetio narod na obavezu poslušnosti Njegovom zakonu (Izlazak 19:5), a ljudi su se složili sa savezom kada su rekli: „Sve što je Gospod rekao, mi ćemo primeniti" (Izlazak 19:8). Ovaj savez će izdvojiti izraelsku naciju kao izabranu Božiju naciju u odnosu na sve druge nacije i jednako je obavezujući, kao i bezuslovni savez koji je Bog načinio sa Avramom, jer je to takođe savez sklopljen u krvi. Mojsijev savez je značajan savez kako u Božijoj istoriji otkupljenja, tako i u istoriji nacije Izrael kroz koju će Bog suvereno izabrati da blagoslovi svet i svojom pisanom Rečju i živom Rečju, Isusom Hristom.

Mojsijev zavet bio je usredsređen na Božije davanje božanskog zakona Mojsiju na Sinajskoj gori. Za razumevanje različitih saveza u Bibliji i njihovog međusobnog odnosa, važno je razumeti da se Mojsijev savez značajno razlikuje od Avramovog saveza i kasnijih biblijskih saveza, jer je uslovan tj. blagoslovi koje Bog obećava direktno su povezani sa Izraelovom poslušnošću Mojsijevom zakonu. Ako Izrael bude poslušan, Bog će ga, onda, blagosloviti, ali ako ne bude poslušan, onda će ga Bog kazniti. Blagoslovi i prokletstva u vezi sa ovim Mojsijevim zavetom detaljno su izloženi u Ponovljenom zakonu 28. Drugi savezi koji se nalaze u Bibliji su unilateralni zaveti obećanja, jer se Bog obavezuje da će učiniti ono što je obećao, bez obzira šta primaoci obećanja možda učine. Sa druge strane, Mojsijev zavet je bilateralan sporazum, koji navodi obaveze obe strane saveza.

Mojsijev zavet je posebno značajan, jer u njemu Bog obećava da će učiniti Izrael „kraljevstvom sveštenika i svetim narodom" (Izlazak 19:6). Izrael treba da bude Božije svetlo u mračnom svetu oko njega. Oni treba da budu izdvojen, pozvan narod, tako da svi oko njih mogu da znaju da oni slave Jahvu, Boga koji se drži saveza. To je značajno, jer je ovde Izrael primio Mojsijev zakon koji je trebalo da bude učitelj koji ukazuje na put dolaska Hrista (Galatima 3:24-25). Mojsijev zakon će otkriti ljudima njihovu grešnost i potrebu za Spasiteljem i to je isti Mojsijev zakon za koji je Hristos rekao da nije došao da ga ukine, već da ga ispuni. Ovo je bitno, jer su neki ljudi bili zbunjeni misleći da je držanje zakona spašavalo ljude u Starom zavetu, ali Biblija je jasna da je spasenje uvek bilo jedino po veri, a obećanje o spasenju po veri koje je Bog dao Avramu, kao deo Avramovog zaveta je i dalje ostalo na snazi (Galatima 3:16-18).

Takođe, sistem žrtvovanja Mojsijevog zaveta nije, istinski, uklanjao grehe (Jevrejima 10:1-4); on je,samo, nagoveštavao, Hrista koji će poneti grehe,savršenog Prvosveštenika koji je, takođe, bio savršena žrtva (Jevrejima 9:11-28). Stoga, Mojsijev zavet, sam po sebi, sa svim detaljima zakona, nije mogao da spasi ljude. Ne radi se o tome da nešto nije bilo u redu sa samim zakonom, jer je zakon savršen i dao ga je sveti Bog, ali zakon nije imao snagu da ljudima pruži novi život i ljudi nisu mogli da ga savršeno ispoštuju (Galatima 3:21).

Mojsijev zavet se, takođe, naziva stari savez (2. Korinćanima 3:14; Jevrejima 8:6,13) i bio je zamenjen novim savezom u Hristu ((Luka 22:20; 1.Korinćanima 11:25; 2.Korinanćanima3:6; Jevrejima 8:8,13; 9:15; 12:24). Novi zavet u Hristu je neuporedivo bolji od starog Mojsijevog zaveta kojeg zamenjuje, jer ispunjava obećanja data u Jeremiji 31:31-34, što je citirano u Jevrejima 8.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Mojsijev zavet?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries