settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam Jehovin svedok, zašto da postanem hrišćanin?

српски

Odgovor


Možda najbitnija zajednička crta između evanđeoskih hrišćana i Jehovinih svedoka je naše verovanje u Bibliju kao Bogom nadahnuti vrhunski autoritet, po pitanju koja se tiču Boga i Njegovih očekivanja od nas. Iako razumemo stvari drugačije, Jehovini svedoci zaslužuju pohvalu zbog pridržavanja Pisma i njegovog proučavanja da bi spoznali Boga i Njegovu volju. Kao stanovnici Verije, treba da budemo mudri da ispitujemo sve stvari u životu u svetlosti Biblije. U tu svrhu, ispitaćemo stihove iz verzije prevoda Jehovinih svedoka (verzija Biblije koju je objavilo njihovo društvo „Kula stražara") da bismo raščistili neke nesporazume.

Božije ime
Hrišćani dobijaju svoje ime zbog toga što su sledbenici i obožavaoci Isusa Hrista, prvim put nazvani „hrišćani" u Antiohiji tokom Pavlove službe (Dela 11:26). Pavle je stalno jasno stavljao do znanja da biti hrišćanin znači biti svedok ljudima u vezi sa Hristovom ličnošću, biti svedok Hristovim rečima i delima. Za razliku od toga, Jehovini svedoci veruju da treba da se usredsredimo, isključivo, na slavljenje Boga Oca (koji se nekada u Bibliji naziva „Jehova").Međutim, ime „Jehova" je hibridno ime koje su stvorili hrišćani dodavajući samoglasnike na tetragramaton „JHV", što je izvorni oblik onog što danas znamo kao „Jahve" u hebrejskom i „Jehova" u grčkom. Evanđeoski hrišćani razumeju da je Isus Bog u svojoj punini, istovetan u božanstvu, ali drugačiji po funkciji od one koju ima Bog Otac. Hrišćani priznaju da je jedno od imena Boga Oca Jehova; međutim, postoje mnoga druga imena i titule koja se u Bibliji koriste u vezi sa Bogom Ocem.

Jehovini svedoci veruju da je Isus arhanđel Mihajlo i kategorično poriču Njegovo božanstvo. Kao što ćemo videti, ukoliko verujemo da je Isus bilo ko drugi osim Boga, mnogi stihovi predstaviće očiglednu suprotnost. Međutim, mi znamo da je Božija Reč nepogrešiva i da ne protivureči samoj sebi. Stoga, moramo da razumemo da je istina Božije Reči u skladu sa Njegovim otkrivenjem i verna je tom otkrivenju. Primetićete da ti isti stihovi nisu protivurečni ukoliko razumemo da je Isus Bog Sin – punina Boga u telesnom obliku – koji je predao svoja prava da bi bio sluga koji pati i da bi se žrtvovao za naš greh (Svi stihovi su direktni citati verzije Biblije Jehovinih svedoka. Masna slova su dodata radi naglašavanja).

Božija slava
(Stihovi koji se odnose na Boga Oca)

Isaija 42:8 „Ja sam Jehova. To je ime moje, ii nikome neću dati slavu svoju,niti hvalu svoju likovima rezbarenim."

Isaija 48:11 „….Nikome neću dati slavu svoju."

(Stihovi koji se odnose na Isusa)

Jovan 8:54 „ Mene proslavlja Otac moj, za koga vi kažete da je VAŠ Bog."

Jovan 16:14: „On će me proslaviti."

Jovan 17:1 „Oče, došao je čas. Proslavi svog sina."

Jovan 17:5 „A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe slavom koju sam imao kod tebe pre nego što je svet postao."

Filipljanima 2:10 „Da se u Isusovo ime savije svako koleno onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji i onih koji su pod zemljom"

Jevrejima 5:5 „Tako ni Hrist nije sam sebe proslavio postavši prvosveštenik, već ga je proslavio onaj koji mu je rekao: „Ti si moj sin, ja sam ti danas postao otac."

Spasitelj
(O Ocu)

Isaija 43:3 „Jer sam ja Jehova, Bog tvoj, Sveti Bog Izraelov, Spasitelj tvoj."

Isaija 43:11 „Ja, ja sam Jehova i osim mene nema spasitelja."

Isaija 45:21 „Zar nisam ja, Jehova? Osim mene nema drugog Boga. Ja sam pravedan Bog i Spasitelj,i nema drugog osim mene."

(O Isusu)

Luka 2:11 „Jer vam se danas u Davidovom grad rodio Spasitelj— Hrist,Gospod."

Dela 13:23 „Iz njegovog potomstva, Bog je prema svom obećanju doveo Izraelu spasitelja, Isusa."

Titu 1:4 „….Nezaslužena ti dobrota i mir od Boga, Oca,i od Hrista Isusa, našeg Spasitelja"

U čije ime treba da se pouzdajemo?
(rečeno o Isusu ili je Hristos izgovorio)

Jovan 14:12 „Zaista, zaista, kažem vam, ko iskazuje veru u mene, činiće dela kakva i ja činim. Činiće i veća dela od ovih, jer ja odlazim k Ocu."

Dela 4:12 „I ni u kom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog ljudima po kome možemo biti spaseni."

Dela 26:18 „…I nasledstvo među onima koji su posvećeni."

Otkrivenje 2:13 „Znam gde boraviš — tamo gde je Satanin presto — a ipak se čvrsto držiš mog imena i nisi porekao svoju veru u mene."

Jovan 20:28 „Toma mu na to reče: „Moj Gospod i moj Bog! Isus mu reče: „Jesi li poverovao zato što si me video? "

Jovan 20:31 „A ova su zapisana da biste verovali da je Isus zaista Hrist,Sin Božji, i da verujući imate život u njegovom imenu"

Dela 2:38 A Petar im reče: „Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista…."

1. Jovanova 3:23 „A ovo je njegova zapovest: da pokazujemo veru u ime njegovog Sina Isusa Hrista."

Stvoren ili Stvoritelj?
Jehovini svedoci podučavaju da je Jehova stvorio Isusa kao anđela, a da je, zatim, Isus stvorio sve druge stvari. Šta Biblija govori?

(O Ocu)

Isaija 66:2 „Sve je to moja ruka načinila, i tako je sve to nastalo."

Isaija 44:24 „Ja, Jehova, činim sve, sam nebesa razastirem"

(O Isusu)

Jovan 1:3 „Sve je postalo preko njega i bez njega nije postalo ništa". Ako su sve stvari postale kroz Isusa, On nije mogao da bude stvoren, jer je On uključen u „sve stvari".

Status, Imena i Titule Isusa i Jehove
Isaija 9:6 „Jer nam se rodilo dete, dobili smo sina, kome će kneževska vlast biti na ramenu. Ime će mu biti Divni Savetnik, Moćni Bog, Večni Otac, Knez Mira"

Otkrivenje 1:8 „Ja sam Alfa i Omega", govori Jehova Bog, „Onaj koji jeste i koji je bio i koji dolazi, Svemoćni."

Otkrivenje 1:17-18 „Ja sam Prvi i Poslednji, i živ sam. Bio sam mrtav,ali, evo, živim u svu večnost,i imam ključeve od smrti i groba."

Otkrivenje 2:8:„ Ovo govori on, 'Prvi i Poslednji', koji je bio mrtav pa oživeo."

Otkrivenje 22:12-16 „Evo, dolazim brzo i donosim platu, da platim svakome prema njegovom delu. Ja sam Alfa i Omega, prvi i poslednji, početak i svršetak. Srećni su oni koji su oprali svoje duge haljine, da bi imali pravo na drvo života …..Ja, Isus, poslao sam vam svog anđela da ovo posvedoči skupštinama. Ja sam koren i Davidov potomaki sjajna zvezda jutarnja."

Otkrivenje 21:6-7 „Ja sam Alfa i Omega,početak i svršetak.Onome ko je žedan daću da besplatno pije s izvora vode života. Ko pobedi, naslediće te blagoslove. Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin." Ako je Jehova Alfa i Omega (prvo i poslednje grčko slovo), onda „prvi i poslednji" mora da se odnosi na Jehovu, tako Jehovini svedoci tvrde. Ali, kada je Jehova bio mrtav? Jedini „prvi i poslednji" koji je umro i ponovo oživeo je Isus.

Jevrejeima 1:13 „I za koga je od anđela ikada rekao: „Sedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?"

Istina i Jedinstvo
Isusovo zastupničko okajanje greha bilo je prihvaćeno iz jednog razloga: Bog prihvata samo Njegovu pravednost. Pravednost čoveka ili anđela nije dovoljna. Ne može da zadovolji svet i savršeni standard Božijeg pravednog zakona. Isus je bio jedina pogodna žrtva, jer je On bio Božija pravednost i pošto je Božiji zakon nalagao prolivenu krv, Isus je postao čovek tako da bi On mogao da bude otkup za one koji veruju u Njegovo ime.

Obrati pažnju da, ako razumemo da je Isus otelovljeni Bog, onda svi gore navedeni stihovi mogu da budu shvaćeni kao istiniti i uzajamno postojani u svojim tvrdnjama. Mogu, takođe, da se razumeju sa jasnim razlogom i shvaćeni tako kako su i napisani. Međutim, ukoliko pokušamo da predložimo da je Isus nešto manje od Boga – Mihajlo arhanđeo – onda se ovi stihovi međusobno isključuju i ne mogu svi da budu istiniti, kada se posmatraju u svom prirodnom kontekstu. Stoga, istina Božije reči nas obavezuje da moramo da dođemo do drugačijeg razumevanja po kome je cela Biblija jedinstvena, međusobno povezana, međusobno zavisna, nepogrešiva i istinita. Ta objedinjujuća istina može da se nađe samo u osobi i božanstvu Isusa Hrista. Neka gledamo istinu otkrivenu u Bibliji onakvom kakva je, a ne kako bismo mi želeli da ona bude i neka Bog primi svu slavu.

Ukoliko imaš bilo kakvo pitanje o Isusu kao otelovljenom Bogu, slobodno nas pitaj. Ukoliko si spreman da poveruješ u Isusa, otelovljenog Boga, možeš da izgovoriš sledeći reči Bogu: „Oče, znam da sam grešnik i da sam vredan tvoga gneva. Priznajem i verujem da je Isus jedini Spasitelj i da je jedino kao Bog, Isus mogao da bude Spasitelj. Sada stavljam svoje pouzdanje jedino u Hrista da me spase. Oče, molim te, oprosti mi, očisti me i promeni me. Hvala ti na divnoj blagodati i milosti"-

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ja sam Jehovin svedok, zašto da postanem hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries