settings icon
share icon
Pitanje

Koja su Isusova različita imena i titule?

српски

Odgovor


U Bibliji postoji oko 200 Hristovih imena i titula. Slede neka koja su istaknutija, podeljena u tri dela i odnose se na imena koja odslikavaju Hristovu prirodu, Njegovu poziciju unutar trojedinog Boga i Njegov rad na zemlji koji je učinio za nas.

Hristova priroda
Ugaoni kamen: (Efescima 2:20) – Isus je ugaoni kamen građevine koja je Njegova crkva. On ugrađuje zajedno Jevreje i mnogobošce, muško i žensko – sve svece svih vekova i postavlja ih u jednu strukturu koja je sagrađena na veri u Njega i koju svi dele.

Prvorođeni sveg stvorenja: (Kološanima 1:15) – To ne znači da je On prvo što je Bog stvorio, kako neki pogrešno tvrde, jer 16. stih kaže da je sve stvoreno kroz i za Hrista. Umesto toga, to znači da Hristos zauzima položaj i istaknuto mesto prvorođenog iznad svega, da ima najuzvišeniji položaj u svemiru; On je nadmoćan iznad svega ostalog; On je glava svega.

Glava Crkve: (Efecima 1:22; 4:15; 5:23) – Isus Hristos, ne car ili papa, jedini je vrhovni, suvereni vladar Crkve – onih za koje je umro i koji veruju samo u Njega za svoje spasenje.

Sveti: (Dela 3:14; Psalam 16:10) – Hristos je svet, kako u svojoj božanskoj, tako i ljudskoj prirodi i izvor je svetosti za svoj narod. Mi smo sveti i čisti pred Bogom Njegovom smrću.

Sudija: (Dela 10:42; 2. Timoteju 4:8) – Gospoda Isusa je Bog naimenovao da sudi svetu i dodeli večne nagrade.

Car careva i Gospodar nad gospodarima: (1. Timoteju 6:15; Otkrivenje 19:16) – Isus ima vlast nad svakim zemaljskim autoritetom, nad svim kraljevima i vladarima i niko ga ne može sprečiti da postigne svoju svrhu. On ih usmerava kako želi.

Svetlost sveta: (Jovan 8:12) – Isus je došao na svet koji je u tami greha i obogatio ga je svetlom svog života i istinom kroz svoj rad i dela.

Princ mira: (Isaija 9:6) – Isus nije došao na svet da bi doneo mir, u smislu odsustva rata, već mir između Boga i čoveka, razdvojenih grehom. On je umro da bi pomirio grešnike sa svetim Bogom.

Sin Božiji: (Luka 1:35; Jovan 1:49) – Isus je „jedinorođeni od Oca”(Jovan 1:14). Ovaj termin koristi se 42 puta u Bibliji i „Sin Božiji” potvrđuje Hristovo božanstvo.

Sin čovečiji: (Jovan 5:27) – Korišćena kao suprotnost „Sinu Božijem”, ova fraza potvrđuje Hristovu ljudskost koja postoji paralelno sa Njegovom božanskom prirodom.

Reč: (Jovan 1:1; 1. Jovanova 5:7-8) – Reč je druga osoba trojedinog Boga, koji je rekao da je svršeno i bilo je svršeno, koji je po reči stvorio svet ni iz čega, koji je bio od početka sa Bogom Ocem, koji jeste Bog i čijim posredstvom su sve stvari stvorene.

Reč Božija: (Otkrivenje 19:12-13) – Ovo ime dato Hristu nije poznato nikom drugom do Njemu. Označava misteriju Njegove božanske ličnosti.

Reč života: (1. Jovanova 1:1) – Isus nije samo govorio reči koje vode u večni život, već po ovom stihu On sam jeste reč života, odnoseći se na večni život radosti i ispunjenja koji On obezbeđuje.

Njegov položaj u trojstvu
Alfa i Omega: (Otkrivenje 1:8; 22:13) – Isus je za sebe rekao da je početak i kraj svih stvari, što se ne odnosi ni na kog drugog, nego istinskog Boga. Ova izjava o večnosti može da se primeni jedino na Boga.

Emanuel: (Isaija 9:6; Matej 1:23) – Bukvalno „Bog sa nama”. I Isaija i Matej potvrđuju da Hristos, koji će biti rođen u Vitlejemu, biti sam Bog koji je došao na zemlju u ljudskom obličju da živi među svojim ljudima.

Ja sam: (Jovan 8:58, Izlazak 3:14) – Kada je Isus pripisao sebi ovu titulu, Jevreji su pokušali da Ga kamenuju zbog bogohuljenja. Oni su razumeli da se proglašava večnim Bogom, starozavetnim Jehovom koji se ne menja.

Gospodar svega: (Dela 10:36) – Isus je suvereni vladar celog sveta, svih stvari u njemu, svih svetskih naroda, a posebno ljudi koje je Bog odabrao, mnogobožaca kao i Jevreja.

Istinski Bog: (1. Jovanova 5:20) – Ovo je direktna tvrdnja da Isus, kao istinski Bog, nije samo božanske prirode, već je božanski. Pošto Biblija podučava da postoji samo jedan Bog, ovo može da opisuje Njegovu prirodu kao deo trojedinog Boga.

Njegov rad na zemlji
Začetnik i Usavršitelj vere: (Jevrejima 12:2) – Spasenje se postiže putem vere koja je dar od Boga (Efescima 2:8-9), a Isus je osnivač naše vere i svršitelj svega. Od početka do kraja, On je izvor i potpora za našu veru koja nas spašava.

Hleb života: (Jovan 6:35; 6:48) – Kao što nas hleb održava u životu u fizičkom smislu reči, Isus je Hleb koji daje i održava večni život. Bog je obezbedio manu u pustinji da hrani svoj narod i On je dao Isusa da bi nam podario večni život, kroz Njegovo telo, koje je slomljeno za nas.

Mladoženja: (Matej 9:15) – Slika Hrista kao Mladoženje i Crkve kao Njegove neveste otkriva poseban odnos koji imamo sa Njim. Mi smo upućeni jedno na drugo savezom blagodati koji se ne može prekinuti.

Izbavitelj: (Rimljani 11:26) – Kao što je Bog bio potreban Izraelcima da ih izbavi od egipatskog ropstva,tako je Hristos naš Izbavitelj od ropstva grehu.

Dobri pastir: (Jovan 10:11, 14) – U biblijska vremena, dobri pastir bio je voljan da rizikuje sopsteni život da bi zaštitio ovce od grabljivaca. Isus je položio svoj život za ovce i On se brine o njima, hrani ih i neguje.

Prvosveštenik: (Jevrejima 2:17) – Jevrejski prvosveštenik ulazio je jednom godišnje u hram da okaje grehe naroda. Gospod Isus izveo je ovo jednom za svagda na krstu za svoj narod.

Jagnje Božije: (Jovan 1:29) – Božiji zakon nalagao je da se žrtvuje besprekorno Jagnje za okajanje greha. Isus je postao to Jagnje koje je pitomo odvedeno na klanje, pokazujući svoju strpljivost u patnji i spremnost da umre za svoje ljude.

Posrednik: (1. Timoteju 2:5) – Posrednik je onaj koji ide između dve strane da ih pomiri. Hristos je jedan jedini Posrednik koji miri Boga i ljude. Molitva Mariji ili svecima je idolopoklonstvo, jer zaobilazi najbitniju Hristovu ulogu i ulogu Posrednika pripisuje drugom.

Stena: (1. Korinćanima10:4) Kao što je iz stene koju je Mojsije udario u pustinji potekla životvorna voda, Isus je Stena iz koje potiče živa voda večnog života. On je Stena na kojoj gradimo naš duhovni dom, tako da nijedna oluja ne može da ga pomeri.

Vaskrsenje i život: (Jovan 11:25) – Ovaploćeni Isus je način da grešnici vaskrsnu za večni život, kao što je i On vaskrsao iz groba. Naš greh je sahranjen sa Njim i mi smo vaskrsli da hodamo u novini života.

Spasitelj: (Matej 1:21; Luka 2:11) – On spašava Njegov narod tako što umire da bi ih iskupio, dajući Svetog Duha da ih obnovi po Njegovoj snazi, osnažujući ih da savladaju duhovne neprijatelje, održavajući ih kroz iskušenja i smrt i podižući ih zadnji dan.

Pravi Čokot: ( Jovan 15:1) – Pravi Čokot snabdeva sve grane (vernike) svime što je potrebno da proizvedu plod Duha – živu vodu spasenja i hranu kroz Reč.

Put, Istina, Život: (Jovan14:6) – Isus je jedini put ka Bogu, jedinoj Istini u svetu laži i jedini istinski izvor večnog života. On ovaploćuje sva tri u privremenom i večnom smislu. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja su Isusova različita imena i titule?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries