settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Avramov savez?

српски

Odgovor


Savez je sporazum između dve strane. Postoje dva osnovna tipa saveza: uslovni i bezuslovni. Uslovni ili bilateralni savez je sporazum koji je obavezujući za obe strane da bi mogao da se ispuni. Obe strane se slažu da ispune određene uslove. Ako bilo koja strana propusti da ispuni svoju odgovornost, savez je prekršen i nijedna strana nije ispunila očekivanja saveza. Bezuslovni ili unilateralni savez je sporazum između dve strane, ali samo jedna strana mora da učini nešto. Ništa se ne očekuje od druge strane.

Avramov savez je bezuslovni savez. Bog je dao obećanja Avramu koja mu nisu uslovljavana. Postanje 15:18-21 opisuje deo Avramovog saveza, posebno onog koji se odnosi na dimenzije zemlje koju je Bog obećao Avramu i njegovim potomcima.

Stvaran Avramov savez nalazi se u Postanju 12:1-3. Ceremonija koja je zapisana u Postanju 15 ukazuje na bezuslovnu prirodu saveza. Jedini put kada su obe strane saveza prošle između delova rasečenih životinja desio se kada je ispunjenje saveza zavisilo od obe strane koje drže svoje obaveze. Što se tiče značaja samog Boga koji prolazi između polovina životinja, treba obratiti pažnju da su peć koja se dimila i plamenovi, predstavljali Boga, ne Avrama, koji je prošao između delova životinja. Čini se da bi takav čin trebalo da dele obe strane, ali u ovom slučaju, Božiji usamljeni čin se, nesumnjivo, objašnjava činjenicom da je savez, u principu, Božije obećanje. On se obavezuje savezom. Bog uspavljuje Avrama, tako da on ne bi mogao da prođe između dve polovine životinja. Ispunjenje saveza palo ja na samog Boga.

Kasnije, Bog daje Avramu obred obrezanja kao poseban znak Avramovog saveza (Postanje 17:9-14). Svi muškarci u Avramovoj liniji treba da se obrežu, i tako, sa sobom nose doživotno obeležje na svom telu da su bili deo Božijeg fizičkog blagoslova za svet. Svaki Avramov potomak koji je odbio obrezanje se time izjasnio da je van Božijeg saveza; ovo objašnjava zašto je Bog bio ljut na Mojsija, kada Mojsije nije obrezao svog sina u Izlasku 4:24-26.

Bog je bio odlučan da za sebe pozove poseban narod i da kroz taj poseban narod On donese blagoslov svim narodima. Avramov savez je od suštinske važnosti da bi se razumela ideja kraljevstva i predstavlja osnovu teologije Starog zaveta. Avramov savez opisan je u Postanju 12:1-3 i to je 1) bezuslovan savez. Ne postoje uslovi vezani za to (nema „ako" rečenica koje ukazuju da njegovo ispunjenje zavisi od čoveka. 2). To je doslovni savez u kome obećanja treba da budu shvaćena doslovno. Zemlja koja je obećana treba da se shvati u normalnoj definiciji reči – to nije stilska figura neba. 3) To je, takođe, večni savez. Obećanja koja je Bog dao Izraelu su večna.

Postoje tri glavna obeležja Avramovog saveza:

1) Obećanje zemlje (Postanje 12:1). Bog je pozvao Avrama iz Ura Haldejskog u zemlju koju će mu dati (Postanje 12:1). Ovo obećanje se ponavlja u Postanju 13:14-18; njegove dimenzije su date u Postanju 15:18-21 (odstranjajući svaku misao da će ovo biti ispunjeno na nebu). Aspekt zemlje unutar Avramovog saveza proširen je u Ponovljenom zakonu 30:1-10, što predstavlja Palestinski savez.

2) Obećanje potomaka (Postanje 12:2). Bog je obećao Avramu da će od njega načiniti veliki narod. Avramu, koji je u to vreme imao 75 godina i bez dece (Postanje 12:4), obećano je mnogo naslednika. Ovo obećanje je prošireno u Postanju 17:6, kada Bog obećava da će narodi i kraljevi da poteknu od ostarelog patrijarha. Ovo obećanje (koje je prošireno Davidovim savezom u 2. Samuilovoj 7:12-16) ishodiće Davidovim prestolom na kome će Mesija vladati jevrejskim narodom.

3) Obećanje blagoslova i otkupljenja (Postanje 12:3). Bog je obećao da će blagosloviti Avrama i porodice na zemli kroz njega. Ovo obećanje prošireno je u Novom zavetu (Jeremija 31:31-34, Jevrejima 8:6-13) i ima veze sa Izraelovim duhovnim blagoslovom i otkupljenjem. Jeremija 31:34 ukazuje na oproštenje greha. Bezuslovna i večna priroda saveza vidi se, jer je savez potvrđen kroz Isaka (Postanje 21:12; 26:3-4). Obećanja koja glase „ja ću″ ponovo ukazuju na bezuslovan aspekt saveza. Savez je, kasnije, potvrđen sa Jakovom (Postanje 28:14-15). Vredno je napomenuti da je Bog ponovo potvrdio ta obećanja usred grehova patrijarha, što dalje naglašava bezuslovnu prirodu Avramovog saveza.

Božija metodologija ispunjenja Avramovog saveza je doslovna, utoliko što je delimično ispunio svoj savez u istoriji: Bog je blagoslovio Avrama davši mu zemlju (Postanje 13:14-17), a vekovima kasnije, Avramovi sinovi su preuzeli kontrolu nad zemljom: „Tako dade Gospod Izraelu svu zemlju za koju se beše zakleo da će je dati ocima njihovim; oni je zauzeše i naseliše se u njoj″ (Isus Navin 21:43). Bog je duhovno blagoslovio Avrama (Postanje 13:8, 18; 14:22-23; 21:22). Bog mu je dao brojne potomke (Postanje 22:17; 49:3-28). Međutim, bitan element Avramovog saveza zahteva buduće ispunjenje vladavine Mesije:

1) Izrael kao nacija posedovaće potpuno zemlju u budućnosti. Brojni starozavetni odlomci predviđaju budući blagoslov Izraela i njegovo posedovanje zemlje kako je obećano Avramu. Jezekilj predviđa budući dan, kada će Izraelu biti vraćena zemlja (Jezekilj 20:33-37; 40-42; 36:1-37:28).

2) Izrael kao nacija će prihvatiti Hrista kao Mesiju i biće mu oprošteno i biće obnovljen (Postanje 11:25-27).

3) Izrael će se pokajati i primiti oproštenje od Boga u budućnosti (Zaharije 12:10-14). Avramov savez se potpuno ispunjava povratkom Mesije koji će spasiti i blagosloviti svoj narod Izrael. Kroz ovu naciju Izrael, Bog je obećao u Postanju 12:1-3, da će blagosloviti sve zemlje sveta. Ovaj krajnji blagoslov će proizvesti oproštenje greha i Mesijinu slavnu carsku vladavinu na zemlji.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Avramov savez?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries