Waldaan kiristaanaa maalii dha?Gaaffii: Waldaan kiristaanaa maalii dha?

Deebii:
Namoonnii baay�een har�a waldaa kiristaanaa kan hubatan akka gamootti. Kun kan macaafa qulqulluu hubannoo waldaa kiristaanaa miti. �Waldaan kiristaanaa� jechii jedhuu kan inni dhufee Ekklesia jecha Girikii jedhuu irraa yeroo ta�uu, hiikii isaas �wal ga�ii� yookaan �kan waamaman� jechuu dha. Hundeen hiika waldaa kiristaanaa jedhuu waa�ee gamoo miti waa�ee namaati male. Inni ubbii dhokataa kan ta'e qaba jechuun namoonni waldaa kiristaanaa kamiin akka hirmaatan yemmuu gaafatan, irra deddeebi�anii kan isaan ibsan gamoo sana. Roomee 16:5 akkana jedha ��waldaan kiristaanaa mana isaani jirtuuf nagaa naa dhi�eesaa.� Phaawolos kan inni heeruu waldaa mana isaani jirtuu dha- gamoo waldaa kiristaanaa osoo hin taanee, qaama amantootaa malee.

Waldaan kiristaanaa qaama Kristoosiiti, innis mataa kan ta�eef. Efe. 1:22-23, �hundumaas miila isaa jalatti bichisiseef hundummaa olis mataa akka ta�uu waldaa kiristaanaatiif kenne. Isheenis qaama isaatii fi hundumaa hundumaan kan guutuu guutummaa isaati.� Qaami Kristoos amantoota Yesuus kristoos hundumaatiin kan hojjetamee dha, guyyaa Phenxeqosxeetti ka�ee (Hoji.Erg. 2) amma Kristoos dhufutti. Qaami Kristoos roga lama irraa hojjetame.

(1) Waldaa kiristaanaa walii galaa, Kristoosi wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa kan qaban hundumaa kan of keessatti qabate. �Yihudotas yoo taanee namoota Girikootaas yoo taanee garbootas yoo taanee birmadus nuyii hundumti keenyaa afuura tokkoof qaama tokkoo akka taanuf cuubamneera. Hundumti keenya afuura tokkoo dhugneera (1ffaa Qro 12:13). Lakkoofsi kun kan inni jedhuu amanaan kam iyyuu qaama Kristoos ta�uu isaa fi afuura Kristoos akka ragaatti fudhachuu isaati. Waldaan kiristaanaa Waaqayyoo isheen walii galaa Kristoos Yesuusitti amanuudhaan fayyina kaan fudhatan hundumaati.

(2) Waldoota kiristaanaati Galaa 1:1-2 irratti ibsamteeti �Phaawulos, ergamaa� fi obboloota naa wajjin jiraataan, waldoota kiristaanaaGalaatiyaa jiraatan.� Asitti kan nuyii arginuu godina Galaalatiyaatti waldootni kiristaanaa hedduun akka jiranidha_ waldooto kristaanaa jennee kan nuyii waamnu. Waldaan kiristaanaa Paapistii, waldaa kiristaanaa Luutiraan, waldaa kiristaanaa Kaatolikii k.k.f� waldaa kiristaanaa miti, akka waldaa kiristaanaa ishee walii gala_ haa ta�ee malee waldoota kiristaanaati, qaama waldoota amantootaa. Waldootni kiristaanaa wali gala kan isheen irraa hojjeetamtee isaan kan Kristoos ta�an kanaaf fayyinaaf isa kan ammananii dha. Isaan miseensi waldoota kiristaanaa wali gala tokkummaa waldoota kiristaanaa irraa gochuu fi qulqullaa�uutu irraa eegama. Walitti qabaatti, waldaan kiristaanaa gamoo yookaan kutaa amantaa miti. Akka macaafa qulqulluutti waldaan kiristaanaa qaama Kristoos- fayyinaa fi Gooftaa Yesuus Kristoos irra amantaa isaani kan kaawatanii dha (Yoha. 3:16, 1ffaa Qoro. 12:13). Waldootni kiristaanaa miseensa waldaa kiristaanaa wali galaa walitti qabama isaanitti. Waldootni kiristaanaa miseensa waldaa kiristaanaa wali gala guutummaatti �kan qaama isaatii� geggeefama isaa kan hojii irra oolchanii dha, 1ffaa Qoro 12 irratti kan jiru, jajjabeessuu, barsiisuu fi wali walii ijaaruu, beekumsaa fi ayyaana Gooftaa Yesuusin.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Waldaan kiristaanaa maalii dha?