Waldaa kristaanaatti argamuun maaliif fayyadaa?Gaaffii: Waldaa kristaanaatti argamuun maaliif fayyadaa?

Deebii:
Macaafni qulqulluun kristaanaatti argamuun akka nurra jiru nuti hima, amantoota biroo dhaa wajjin Waaqayyoof waaqessuu akka dandeenyuu fi guddina jireenya afuuraa keenyaaf sagalee isaa barachuu akka dandeenyuu (Hojii Erhgamotaa. 2:42, Ibroota 10:25). Waldaan kiristaanaa amantootni wali walii isaani bakka itti jaallatanii dha (1 Yoha 4:12) wali walii isaani bakka itti wal jajjabeesan (Ibi 3:13) wali walii isaani �kan itti wal dadammaqsan (Ibi 10:24) wali walii isaani bakka itti wal tajaajilan (Galaa 5:13), wali walii isaani bakka itti wal hifatan (Roome 15:14), wali walii isaani bakka itti wal kabajan (Room 12:10) wali walii isaanii gaarummaadhaa fi waliif gadduudhaan kan deddeebi�anii dha (Efe 4:32).

Namni tokkoo Yesuus Kristoositti fayyinaaf yeroo amanuu isheen/inni qaama Kristoos ta�u (1 Qoro 12:27). Qaamni waldaa Kristaanaa akka ta�utti akka hojjeetuuf hundumti isaa fi �buusaa qaamaa� argamuutu irra jiraata (1 Qoro 12:14-20). Akkuma kana amanaan tokko gara bilchina afuuraa guutummaati geesisuu hin danda�u, yoo jiraate amantootni biraan degersaa fi jajjabina (1 12:21-26). Sababa kanaatiin waldaan kiristaana argamuu, hirmaachuu, fi tokkummaa jireenya amanaa irratti roga dhaabbataa ta�uutu irra jiraata. Torban waldaa kiristaanaatti argamuu amantootaaf hiika kan qabu �barbaachiisaa� qofa miti haa ta�uu malee kan Kristoos kan ta�e Waaqayyoon waaqessuudhaaf, sagalee isaa fudhaachuu fi kan biro wajjin tokkummaa gochuuf fedhii qabaachuutu irra jiraata.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Waldaa kristaanaatti argamuun maaliif fayyadaa?