उद्धारको बारेमा प्रश्नहरु


मुक्तिको योजना/ बाटो भनेको के हो?

के उद्धार विश्वासद्वारा मात्रै, वा विश्वास र कामहरद्वारा हुन्छ?

एक पटकको उद्धार सधैँको उद्धार?

के अनन्तकालको सुरक्षा बाइबलीय हो?

प्रतिस्थापित प्रायश्चित भनेको के हो?

येशूको विषयमा कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई के हुन्छ?

येशू मर्न अघि मानिसहरुले कसरी उद्धार पाए?

मैले मेरो उद्धारको निश्चयता कसरी पाउन सक्छु?

परमेश्वरको सार्वभौमिकता र मानिस जातिको स्वतन्त्र इच्छाले कसरी उद्धारमा एकैसाथ कार्य गर्दछ?

के अनन्त सुरक्षा पापको लागि एउटा अनुमति पत्र हो त?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

उद्धारको बारेमा प्रश्नहरु