झुठो सिद्धान्तको बारेमा प्रश्नहरु


नास्तिकवाद के हो?

अज्ञेयवाद के हो?

के सर्वमुक्तिवाद/विश्वव्यापी मुक्ति बाइबल आधारित हो?

के सर्वनाशवाद बाइबल आधारित हो?

सम्पन्नताको सुसमाचारको बारेमा बाइबलले के भन्दछ?

अन्तको समय अर्थात् युगान्तको विषयको अतीतवादी दृष्टिकोण के हो?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

झुठो सिद्धान्तको बारेमा प्रश्नहरु