स्वर्ग र नरकको बारेमा प्रश्नहरु


के मृत्युपछि जीवन पाइन्छ?

मृत्यु पछि के हुन्छ?

नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी के हुन्?

के नरक वास्तविक हो? के नरक अनन्तकालको लागि हो?

महान श्वेत सिंहासनको न्याय के हो?

ख्रीष्टको न्याय आसन के हो?

के हामीले स्वर्गमा हाम्रो मित्रहरु र परिवारको सदस्यहरुलाई देख्न र जान्नको लागि योग्य हुनेछौं?

के स्वर्गमा भएको मानिसले तल हेर्न सक्छन र हामीलाई देख्न सक्छन जो अझै पनि पृथ्वीमा छन्?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

स्वर्ग र नरकको बारेमा प्रश्नहरु