पवित्र आत्माको बारेमा प्रश्नहरु


पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ?

कहिले/कसरी हामीले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्छौँ?

म पवित्र आत्माद्वारा कसरी भरिन सक्छु?

पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो? ख्रीष्टियनहरुले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कहिले पाउँछन्?

पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा भनेको के हो?

मेरो आत्मिकी वरदान के हो भनेर मैले कसरी जान्नु सक्छु?

के आत्माका आश्चर्यमय वरदानहरु आजको लागि हुन्?

अन्य भाषाहरुमा बोल्ने वरदान के हो?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

पवित्र आत्माको बारेमा प्रश्नहरु