രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


എന്താണ് രക്ഷ നേടാനുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി?

രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ലഭിക്കുമോ, അതോ പ്രവർത്തികളും കൂടെ ആവശ്യമാണോ?

ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളിന്റെ രക്ഷ നശിച്ചു പോകുമോ?

നിത്യമായ ഭദ്രത വേദാധിഷ്ടിതമാണോ?

എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ രക്ഷാനിര്‍ണ്ണയം പ്രാപിക്കാം?

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ‌ക്കു വേണ്ടി യേശു മരിച്ചതിനു മുമ്പ്‌ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്‌ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്‌?

സുവിശേഷം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാള്‍ക്ക്‌ എന്തു സംഭവിക്കും?

രക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരവും മനുഷന്റെ സ്വതന്ത്രചിന്തയും എങ്ങനെ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

എന്താണ്‌ പകരമായുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം?

നമ്മുടെ നിത്യമായുള്ള സുരക്ഷിതത്വം പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള 'അനുവാദം' ആണോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക