എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്തമാക്കാം?ചോദ്യം: എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്തമാക്കാം?

ഉത്തരം:
നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടോ? ശരീരികമായ വിശപ്പിനെപ്പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മറ്റെന്തിനെയെങ്കിലും നോക്കി കാംഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? എങ്കിൽ യേശുവിങ്കലേക്ക് വരിക. യേശു പറഞ്ഞു: "ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കയില്ല; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല" (യോഹന്നാൻ 6:35).

നിങ്ങൾ ആശയകുഴപ്പത്തിലാണോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അണഞ്ഞുപോയ ഒരു വിളക്കു പോലെ വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കുവാന് കഴിയാതിരിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "യേശു പിന്നേയും അവരോട് സംസാരിച്ചു: ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു; എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും" (യോഹന്നാൻ 8:12).

നിങ്ങൾക്ക് വാതിലുകൾ എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവോ? നിങ്ങൾ പല വഴികൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും എല്ലാം ശൂന്യമായി തോന്നുന്നുവോ? സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിത കവാടം തേടി നിങ്ങൾ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു; എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും. അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോകയും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും" (യോഹന്നാൻ 10:9).

നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ നിങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തി കാണുന്നുവോ? നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ആഴമറ്റതും ശൂന്യവും എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ യേശുവിങ്കലേക്കു തരിക. യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു; നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കായി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ; പിതാവ് എന്നെ അറികയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറികയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെ അറികയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറികയും ചെയ്യുന്നു" (യോഹന്നാൻ 10:11,14).

മരണാനന്തരം എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ടോ? നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതരായിരിക്കുന്നുവോ? ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥ ശൂന്യതയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വിഷമിക്കാറുണ്ടോ? മരണാന്തരം നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാന് തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല" (യോഹന്നാൻ 11:25.26).

ഏതാണ് വഴി? ഏതാണ് സത്യം? ഏതാണ് ജീവൻ? യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു; എന്നിൽ കൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല" (യോഹന്നാൻ 14:6).

നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിശപ്പ് ഒരു ആത്മീയ വിശപ്പാണ്. ആ വിശപ്പ് തീർക്കുവാൻ യേശുവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരം മാറ്റുവാന് യേശു ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതത്തിങ്കലേക്കുള്ള കവാടം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ തേടിക്കോണ്ടിരുന്ന സ്നേഹിതനും ഇടയനും യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ജീവൻ. താൻ മാത്രമാണ് രക്ഷക്കുള്ള ഒരേ വഴി.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അതൃപ്തിയും, നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലും,നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണവും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാമെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് (സഭാപ്രസംഗി 7:20; റോമർ.3:23). നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശൂന്യതക്ക് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അഭാവമാണ്. ദൈവവുമായി സജീവ ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാനാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. പാപത്തിനാൽ ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പാപം മൂലം ദൈവവുമായി എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (റോമർ 6:23; യോഹന്നാൻ 3:36).

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ എന്താണ് വഴി? യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഒരേ വഴി. യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തന്റെ മേൽ വഹിച്ചു(2കൊരിന്ത്യർ 5:21). നാം അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ താൻ ചുമന്ന് നമുക്കു പകരം മരിച്ചു (റോമർ 5:8). മൂന്നാം നാള് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് പാപത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലും തനിക്കുള്ള അധികാരത്തെ തെളിയിച്ചു (റോമർ 6:4-5). എന്തിനാണ് താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക: "സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികം സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല (യോഹന്നാൻ 15:13). നാം ജീവിക്കേണ്ടതിനായി യേശു മരിച്ചു. തന്റെ ബലിമരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവനിൽ ശരണപ്പെടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മോടു ക്ഷമിച്ച് നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ യേശുവിന് മനസ്സുണ്ട്. നാം സംതൃപ്തരായിത്തീരും; വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുള്ളതായിത്തീരും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തിനേയും നമ്മുടെ ഇടയനേയും നാം കണ്ടു മുട്ടും. നമ്മുടെ മരണ ശേഷം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിത്യത മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും.

"തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു" (യോഹ.3:16).

ഇവിടെ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിൾ "ഞാന്‍ ഇന്ന് ഞാന്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു" എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകഎനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്തമാക്കാം?