എനിക്ക് ദൈവത്തില് നിന്ന് രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്തമാക്കാം?
ചോദ്യം: എനിക്ക് ദൈവത്തില് നിന്ന് രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്തമാക്കാം?

ഉത്തരം:
നിങ്ങള്ക്ക് വിശപ്പുണ്ടോ? ശരീരപ്രകാരമുള്ള വിശപ്പിനെപ്പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പരാമര്ശിളക്കുന്നത്. ജീവിതത്തില് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മറ്റേതെങ്കിനേയെങ്കിലും നോക്കി കാംഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? എങ്കില് ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്കു വരിക. താന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "യേശു അവരോടു പറഞ്ഞത്: ഞാന് ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു; എന്റെ അടുക്കല് വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല; എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദഹിക്കയില്ല" (യോഹ.6:35).

നിങ്ങള് കുഴപ്പമടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങള്ക്ക്ു നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം കണ്ടു പിടിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അണഞ്ഞുപോയ ഒരു വിളക്കു പോലെ വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കുവാന് കഴിയാതിരിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെയെങ്കില് യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. താന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "യേശു പിന്നേയും അവരോട് സംസാരിച്ചു: ഞാന് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു; എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവന് ഇരുളില് നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവന് ആകും" (യോഹ.8:12).

നിങ്ങള്ക്ക് കതവുകള് എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവോ? തുറക്കപ്പെട്ട കതവുകള്ക്കു പിന്പില് വെറും ശൂന്യവും അര്ത്ഥിമില്ലായ്മയും മാത്രമേ കാണുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ? സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിത കവാടം തേടി നിങ്ങള് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെയെങ്കില് യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. താന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാന് വാതില് ആകുന്നു; എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവന് രക്ഷപ്പെടും. അവന് അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോകയും മേച്ചില് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും" (യോഹ.10:9).

നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവര് നിങ്ങളെ തരം താഴ്തി വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങള് എല്ലാം ആഴമറ്റതും ശൂന്യവും എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? എങ്കില് യേശുവിങ്കലേക്കു വരിക. താന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാന് നല്ല ഇടയന് ആകുന്നു; നല്ല ഇടയന് ആടുകള്ക്കാിയി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാന് നല്ല ഇടയന്; പിതാവ് എന്നെ അറികയും ഞാന് പിതാവിനെ അറികയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഞാന് എനിക്കുള്ളവയെ അറികയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറികയും ചെയ്യുന്നു" (യോഹ.10:11,14).

മരണാനന്തരം എന്താണ് സംഭവിക്കുവാന് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങള് ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ടോ? നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ച് നിങ്ങള് ക്ഷീണിതരായിരിക്കുന്നുവോ? ജീവിതത്തിന്റെ അര്ത്ഥതശൂന്യതയെപ്പറ്റി നിങ്ങള് ചിന്തിച്ചു വിഷമിക്കാറുണ്ടോ? മരണാന്തരം നിത്യജീവന് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില് യേശുക്രിസ്തുവാണ് വഴി. താന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "യേശു അവളോട്, ഞാന് തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവന് മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവന് ആരും ഒരുനാളും മരിക്കയില്ല" (യോഹ.11:25.26).

ഏതാണ് വഴി? ഏതാണ് സത്യം? ഏതാണ് ജീവന്? യേശുകര്ത്താുവു പരഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക: "ഞാന് തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു; എന്നില് കൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കല് എത്തുന്നില്ല" (യോഹ.14:6).

നിങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന വിശപ്പ് ഒരു ആത്മീയ വിശപ്പാണ്. ആ വിശപ്പ് തീര്ക്കുവവാന് യേശുവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. ജീവിതത്തില് നിന്ന് അന്ധകാരം മാറ്റുവാന് യേശുക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതത്തിങ്കലേക്കുള്ള കവാടം യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. നിങ്ങള് തേടിക്കോണ്ടിരുന്ന സ്നേഹിതനും ഇടയനും യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ജീവന്. താന് മാത്രമാണ് രക്ഷക്കുള്ള ഒരേ വഴി.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അതൃപ്തിയും, നിങ്ങള് അന്ധകാരത്തില് ജീവിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലും,നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അര്ത്ഥകമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണവും നിങ്ങള് ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാമെല്ലാവരും ജീവിതത്തില് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണത്തിനാല് ദൈവത്തില് നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് (പ്രസം.7:20; റോമ.3:23). നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് നിങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന ശൂന്യതക്ക് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അഭാവമാണ്. ദൈവവുമായി സജീവ ബന്ധത്തില് ആയിരിക്കുവാനാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. പാപത്തിനാല് ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലുമുപരി ഇനിയും നാം ദൈവവുമായി എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുവാന് പോകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (റോമ.6:23; യോഹ.3:36).

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാന് എന്താണ് വഴി? യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഒരേ വഴി. താന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തന്റെ മേല് വഹിച്ചു(2കൊരി.5:21). നാം അര്ഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ താന് ചുമന്ന് നമുക്കു പകരം മരിച്ചു (റോമ,5:8). മൂന്നാം നാള് ഉയിര്ത്തെ ഴുന്നേറ്റ് പാപത്തിന്മേ ലും മരണത്തിന്മേ ലും തനിക്കുള്ള അധികാരത്തെ തെളിയിച്ചു (റോമ.6:4-5). എന്തിനാണ് താന് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? തന്റെ വാക്കുകള് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക: "സ്നേഹിതന്മാാര്ക്കു വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികം സ്നേഹം ആര്ക്കും ഇല്ല (യോഹ.15:13). നാം ജീവിക്കേണ്ടതിനായി താന് മരിച്ചു. തന്റെ ബലിമരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവനില് ശരണപ്പെടുമെങ്കില് നമ്മുടെ പാപങ്ങള് നമ്മോടു ക്ഷമിച്ച് നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുവാന് തനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്. നാം സംതൃപ്തരായിത്തീരും; വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുള്ളതായിത്തീരും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തിനേയും നമ്മുടെ ഇടയനേയും നാം കണ്ടു മുട്ടും. നമ്മുടെ മരണ ശേഷം ഉയിര്ത്തെകഴുന്നേറ്റ് നിത്യത മുഴുവന് ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ സ്വര്ഗ്ഗ ത്തില് ആയിരിക്കും എന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാന് കഴിയും.

"തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവന് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നല്കു്വാന് തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു" (യോഹ.3:16).

ഈ രക്ഷ കൈവരിക്കുവാന് നിങ്ങള്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കില് ഈ പ്രാര്ത്ഥന അതിന് ഉപകരിക്കും. ഈ പ്രാര്ത്ഥനയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാര്ത്ഥനയോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാര്ത്ഥന ക്രിസ്തുവിങ്കലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു മാര്ഗ്ഗം മാത്രമാണ്. "കര്ത്താവേ, ഞാന് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശിക്ഷായോഗ്യനാണെന്നും ഞാന് അറിയുന്നു. യേശുകര്ത്താവ് എന്റെ പാപപരിഹാരാര്ത്ഥം മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാള് ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കര്ത്താവേ, എന്റെ പാപങ്ങള് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ നിന്റെ പൈതലാക്കേണമേ. പ്രര്ത്ഥന കേട്ടതു കൊണ്ട് നന്ദി. നിത്യജീവനായി സ്തോത്രം. യേശുകര്ത്താവിന്റെ നാമത്തില് തന്നെ. ആമേന്."

ഇവിടെ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കില്‍ "ഞാന്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു" എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുകമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകഎനിക്ക് ദൈവത്തില് നിന്ന് രക്ഷ എങ്ങനെ കരസ്തമാക്കാം?