പലവിധ വേദപുസ്തക ചോദ്യങ്ങള്‍


യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊസ്തൊലന്മാർ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു?

പരിപൂർണ്ണ സത്യം എന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ?

എന്തൊക്കെയാണ് പത്ത് കല്പനകൾ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് യെഹൂദന്മാരും മുസ്ലീമുകളും അല്ലെങ്കിൽ അറബികളും തമ്മിൽ വെറുക്കുന്നത്?

ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

അപ്പൊസ്തൊലന്മാരുടെ മരണത്തെപറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ?

ദൈവം എന്തിനാണ് യിസ്രായേലിനെ തന്റെ സ്വന്ത ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

അടിമത്വത്തെ ബൈബിൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇന്നും ദൈവം ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകാറുണ്ടോ?

മനശാസ്ത്രം പറയുന്നതിനെ പറ്റി ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം എന്താണ്?

ക്രിസ്തീയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ?

അന്യഗ്രഹജീവി എന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
പലവിധ വേദപുസ്തക ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക