ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


ആരാണ്‌ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി?

ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ഇന്ന്‌ പഴയനിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാന്‍ കടപ്പെട്ടവരാണോ?

എന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവഹിതം എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ അറിയുവാന്‍ കഴിയും?

എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക്‌ പാപത്തിൻ മേൽ എങ്ങനെ ജയം വരിക്കാം?

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

എന്റെ കുടുമ്പത്തേയും സ്നേഹിതരേയും നീരസപ്പെടുത്താതെ എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ അവരെ സുവിശേഷീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയും?

ക്രിസ്തീയ ഉപവാസം - ബൈബിള്‍ എന്തു പറയുന്നു?

എന്താണ്‌ ആത്മീയ വളര്‍ച്ച?

ആത്മീയ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

ദൈവശബ്ദം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുവാന്‍ കഴിയും?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക