ആരാണ്‌ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി?
ചോദ്യം: ആരാണ്‌ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി?

ഉത്തരം:
നിഘണ്ടുവില്‍ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന വാക്കിന്‌ "യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള്‍ അഥവാ യേശുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചുള്ള മതവിശ്വാസി" എന്നാണ്‌ അര്ത്ഥംര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌. ആരാണ്‌ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പഠനത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ ഇത്‌ ഉപയുക്തമാണെന്നത്‌ സത്യം തന്നെ. എന്നാല്‍ വേദപുസ്തകം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്‌ ഈ അര്ത്ഥം കൊണ്ട്‌ മാത്രം പൂര്ണ്ണ്മാകുന്നില്ല.

പുതിയ നിയമത്തില്‍ 'ക്രിസ്ത്യാനി' എന്ന വാക്ക്‌ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണുന്നുണ്ട്‌ (പ്രവ.11:26; 26:28; 1പത്രോ.4:16). ആദ്യകാലത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാ(രുടെ സ്വഭാവവും, പെരുമാറ്റവും, വാക്കുകളും ക്രിസ്തുവിന്റേതു പോലെ ആയിരുന്നതിനാല്‍ അന്ത്യോക്യയില്‍ വച്ചാണ്‌ അവരെ ആദ്യമായി 'ക്രിസ്ത്യാനികള്‍' എന്ന് വിളിച്ചത്‌. അന്ത്യോക്യയിലെ അവിശ്വാസികള്‍ അവരെ പുച്ഛിച്ച്‌ കളിയാക്കി അവര്ക്കു കൊടുത്ത പേരാണിത്‌. ആ വാക്കിന്റെ അര്ത്ഥംു 'ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടത്തില്‍ ചേര്ന്ന് ആള്‍' എന്നോ 'ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമി' അന്നോ ആണ്‌.

എന്നാല്‍, ഖേദമെന്നു പറയട്ടെ, കാലപ്പഴക്കത്തില്‍ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന വാക്ക്‌ ഒരു പ്രത്യേക മത വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആള്‍ എന്ന അര്ത്ഥം വരുമാറ്‌ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിപ്പോയി. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാെരെപ്പോലെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാതെ ഒരു മതത്തിന്റെ കര്മ്മ്കൂദാശകള്‍ സ്വീകരിച്ച്‌ ആന്തരീകമായി ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കാതെ വെറും പേരു കൊണ്ടു മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളായി. വെറും പള്ളിയില്‍ പതിവായി പോകുന്നതുകൊണ്ടോ,ദാന ധര്മ്മറങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ, ആര്ക്കും ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാതെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി ജീവിച്ചതു കൊണ്ടോ ഒരുവന്‍ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നില്ല. ഒരിക്കല്‍ ഒരു സുവിശേഷകന്‍ ഇങ്ങനെ പറകയുണ്ടായി. "ഒരാള്‍ ഒരു ഗറാജില്‍ പോയാല്‍ ഒരു കാറായിത്തീരുന്നില്ലല്ലോ; അതു പോലെ ഒരാള്‍ പള്ളിയില്‍ പോയാല്‍ മാത്രം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിത്തീരുന്നില്ല" എന്ന്. ഒരു പള്ളിയില്‍ പതിവായി പോയി അവിടുത്തെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും ഭാഗഭാക്കായി പള്ളിക്ക്‌ വേണ്ടും പോലെ സംഭാവനകള്‍ കൊടുത്താലും ഒരുവന്‍ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിത്തീരുന്നില്ല.

നാം ചെയ്യുന്ന പുണ്യ പ്രവര്ത്തിനകള്‍ കൊണ്ട്‌ നാം ദൈവ സന്നിധിയില്‍ സ്വീകാര്യമുള്ളവരായിത്തീരുന്നില്ല എന്ന് ബൈബിള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തീത്തോ.3:5 ല്‍ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. "അവന്‍ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവര്ത്തിതകളാലല്ല, തന്റെ കാരുണ്യപ്രകാരമത്രേ രക്ഷിച്ചത്‌". ക്രിസ്തുവില്‍ തന്റെ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും അര്പ്പി ച്ച്‌ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്‌ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി(യോഹ.3:3, 7; 1പത്രോ. 1:23). "ക്രിപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങള്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്‌; അതും നിങ്ങള്‍ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ ആകുന്നു" എന്ന് എഫേ.2:8 പറയുന്നു. തന്റെ പാപവഴികളെ വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ട്‌ ക്രിസ്തുവില്‍ മാത്രം രക്ഷക്കായി തന്റെ വിശ്വാസം അര്പ്പി ച്ചവനാണ്‌ ഒരു യഥാര്ത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി. മതത്തിന്റെ കര്മ്മാചചാരങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച്‌ സന്മാ്ര്ഗ്ഗശ ജീവിതം നയിക്കുന്നതു കൊണ്ട്‌ മത്രം ഒരാള്‍ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിത്തീരുകയില്ല.

ഒരു യഥാര്ത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളില്‍ വിശ്വസിച്ച്‌ ആശ്രയിച്ച്‌ ക്രിസ്തുവില്‍ മാത്രം രക്ഷക്കായി ശരണം പ്രാപിച്ചവനാണ്‌. അവന്‍ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചവനാണ്‌. അവന്‍ ഒരു ദൈവ പൈതലാണ്‌. ദൈവീക കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമാണവന്‍. യോഹ.1:12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "അവനെ കൈക്കോണ്ട്‌ അവന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവര്ക്കും ദൈവമക്കള്‍ ആകുവാന്‍ അവന്‍ അധികാരം കൊടുത്തു". ദൈവം അവന്‌ ഒരു പുതുജീവന്‍ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അവന്‍ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നു; ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനായി മാറുന്നു (1യോഹ.2:4,10). ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

എങ്കില്‍ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന അതിന്‌ ഉപകരിക്കും. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥനയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്‌ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത്‌. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന ക്രിസ്തുവിങ്കലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം മാത്രമാണ്‌. "കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശിക്ഷായോഗ്യനാണെന്നും ഞാന്‍ അറിയുന്നു. യേശുകര്‍ത്താവ്‌ എന്റെ പാപപരിഹാരാര്‍ത്ഥം മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട്‌ മൂന്നാം നാള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവേ, എന്റെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിച്ച്‌ എന്നെ നിന്റെ പൈതലാക്കേണമേ. പ്രര്‍ത്ഥന കേട്ടതു കൊണ്ട്‌ നന്ദി. നിത്യജീവനായി സ്തോത്രം. യേശുകര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ തന്നെ. ആമേന്‍."

ഇവിടെ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കില്‍ "ഞാന്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു" എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുകമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകആരാണ്‌ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി?