വേദപുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


സത്യവേദപുസ്തകം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവ വചനമാണോ?

സത്യവേദപുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റുകളും, വിരുദ്ധങ്ങളും, ചേര്‍ച്ചക്കുറവുകളും ഉണ്ടോ?

സത്യവേദപുസ്തകം ഇന്നും പ്രസക്തമോ?

എന്ന്‌, എങ്ങനെയാണ്‌ ബൈബിളിന്റെ കാനോന്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട്‌ ഒരു പുസ്തകം ആയിത്തീര്‍ന്നത്‌?

ബൈബിള്‍ പഠിക്കുവാനുള്ള ശരിയായ വഴി എന്താണ്‌?

സത്യവേദപുസ്തകം ദൈവശ്വാസീയമാണ്‌ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്‌?

നാം എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്‌ ബൈബിള്‍ വായിക്കുന്നത്‌/പഠിക്കുന്നത്‌?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
വേദപുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍