سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدسسوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس

دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند؟

آیا چنین چیزی بعنوان حقیقت مطلق / حقیقت جهانی وجود دارد؟

ده فرمان کدامند؟

آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا جزئی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟

چرا یهودیان و اعراب مسلمان از همدیگر متنفرند؟

آیا حیوانات به بهشت میروند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون چگونه مردند؟

چرا خدا قوم اسرائیل را برگزید تا قوم او خوانده شوند؟

آیا کتاب مقدس برده داری را تایید می کند؟

دید مسیحی درمورد پیشگو چیست؟

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از خدا هستند؟

آیا چیزی بعنوان آدمهای فضایی یا یو اِف اُ وجود دارد؟

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟

منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟

جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟

ماموریت بزرگ چیست؟

چه اتفاقی در دوره بین العهدین افتاد؟

آیا صحیح است که زنان مسیحی آرایش یا گریم کنند یا زیورآلات به تن کنند؟

ملکیصدق که بود؟

داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟

آیا برای یک مسیحی صحیح است که به موسیقی دنیوی (سکولار) گوش دهد؟

اهمیت دو پاره شدن پرده محرابگاه معبد در هنگام مرگ عیسی چه بود؟

خاری که در جسم پولس بود چه بود؟

صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟
بازگشت به خانۀ فارسیسوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس