خاری که در جسم پولس بود چه بود؟سوال: خاری که در جسم پولس بود چه بود؟

جواب:
توضیحات بیشماری درباره ماهیت خار موجود در در جسم پولس ارائه شده است. از وسوسه ی پی در پی گرفته تا مخالفین سرسخت، بیماری مزمن (نظیر مشکلات چشمی، مالاریا، سردردهای میگرنی، و صرع)، و تا ناتوانی در سخنرانی. هیچ کس قطع به یقین نمی تواند بگوید که خار جسم پولس چه بود، اما محتملاً یک رنج جسمانی بود.

آنچه ما درباره ی این خار موجود در جسم می دانیم از صحبت خود پولس در دوم قرنتیان 7:12 بر می آید: "براي اينکه به خاطر مكاشفات فوق العاده اي كه ديده ام مغرور نشوم، ناخوشي جسماني دردناكي به من داده شد كه مانند قاصدي از طرف شيطان مرا بكوبد تا زياد مغرور نشوم." نخست، مقصود خارِ در جسم پولس این بود که او را فروتن نگاه دارد. هر کسی که با عیسی مواجه شده بود و عیسی با او صحبت کرده بود و او را به ماموریت فرستاده بود (اعمال 2:9-8) طبیعتاً "باد می کرد." افزون بر این واقعیت که او بوسیله روح القدس برانگیخته شد تا بخش زیادی از عهد جدید را بنویسد و آسان است ببینیم که پولس چطور می توانست "مغرور" (ترجمه مژده برای عصر جدید) یا "زیاده سرافراز" (ترجمه قدیم) شود. دوم، ما می دانیم که این ناخوشی از طرف یا بوسیله قاصد شیطان وارد آمد. درست همانطوری که خدا به شیطان اجازه داد که به ایوب عذاب رساند (ایوب 1:1-12)، خدا به شیطان اجازه داد که برای مقاصد نیکوی خود خدا و همواره در چارچوب اراده کامل خدا به پولس عذاب وارد آورد.

قابل درک است که پولس این خار را مانعی برای خدمت موثرتر و وسیعتر خود تلقی کند (غلاطیان 14:4-16) و اینکه سه مرتبه از خدا تقاضا می کند که آن را بردارد (دوم قرنتیان 8:12). اما پولس از این تجربه درسی را آموخت که بر نوشته هایش حکمفرماست: قدرت الهی به بهترین شکل در ضعف بشری منعکس می شود. (دوم قرنتیان 7:4) تا تنها خدا ستوده شود (دوم قرنتیان 17:10). خدا بجای اینکه مشکل را بردارد، به او فیض و قدرت از میان آن مشکل را داد و اعلام کرد که فیض "کافی" است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیخاری که در جسم پولس بود چه بود؟