settings icon
share icon

Sách II Tê-sa-lô-ni-ca

Tác giả: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 chỉ ra rằng sách II Tê-sa-lô-ni-ca được viết bởi sứ đồ Phao-lô, rất có thể cùng viết với Si-la và Ti-mô-thê.

Thời gian viết: sách II Tê-sa-lô-ni-ca có thể được viết vào năm 51-52 sau Chúa (sau Công nguyên)

Mục đích viết: Hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca vẫn có một số quan niệm sai lầm về Ngày Chúa đến. Họ cho rằng ngày đó đã đến rồi và họ dừng mọi công việc lại. Họ bị bắt bớ nặng nề. Phao-lô viết để xóa bỏ những quan niệm sai lầm và an ủi họ.

Các câu gốc:

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7, “Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng”

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.”

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3, “Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả.”

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10, “Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không chịu làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.”

Tóm tắt ngắn: Phao-lô chào thăm hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, khích lệ và cổ vũ họ. Ông khen ngợi họ về những gì ông đã nghe thấy về việc họ đang làm trong Chúa và ông cầu nguyện cho họ (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12). Trong chương 2, Phao-lô giải thích những điều sẽ xảy ra vào Ngày Chúa đến (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12). Rồi ông khích lệ họ hãy vững vàng và hướng dẫn họ tránh xa những người sống bê tha, nhàn rỗi vốn không sống theo Phúc Âm (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:6)

Những liên kết: Phao-lô liên hệ đến một số đoạn Kinh Thánh Cựu Ước trong bài giảng của ông về thời kỳ cuối rốt qua đó xác nhận và đối chiếu các sách tiên tri Cựu Ước. Phần lớn sự giảng dạy của Phao-lô về thời kỳ sau rốt trong bức thư là dựa vào sách tiên tri Đa-ni-ên và những khải tượng của ông. Trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-9, ông liên hệ đến tiên tri Đa-ni-ên về vấn đề “người gian ác” (Đa-ni-ên 7-8)

Áp dụng thực tiễn: Sách II Tê-sa-lô-ni-ca chứa đựng nhiều thông tin giải thích về thời kỳ sau rốt. Nó cũng thúc đẩy chúng ta không sống đời sống nhàn rỗi mà phải làm việc cho những gì chúng ta có. II Tê-sa-lô-ni-ca cũng có những lời cầu nguyện tuyệt vời có thể làm ví dụ cho chúng ta về cách làm sao để cầu nguyện cho những tìn hữu khác ngày nay.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách II Tê-sa-lô-ni-ca
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries