settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Huling Panahon

Ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Bibliya?

Ano ba ang mga palatandaan ng pagtatapos ng panahon?

Ano ba ang ‘rapture’ ng Iglesia?

Ano ba ang rapture ng simbahan?

Ano ba ang ‘Tribulation’? Paano natin malalaman na ang ‘Tribulation’ ay tatagal ng pitong taon?

Kailan magaganap ang rapture kaugnay ng tribulation?

Ano ba ang ikalawang pagparito ni Hesu Kristo?

Ano ba ang Kahariang Milenyal, dapat bang unawain ito ng literal?

Sino ang tinutukoy na 144,000?

Ano ang kalapastanganang walang pangalawa?

Ano ang wakas ng mundo o apokalipsis?

Ano ang digmaan sa Armageddon?

Ano ang araw ng Panginoon?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit (rapture) at ikalawang pagparito?

Sino ang apat na mangangabayo sa Pahayag?

Paano tayo mamumuhay sa liwanag ng ikalawang pagparito ni Kristo?

Ano ang ‘marka ng halimaw’ (666)?

Ano ang pitong tatak, ang pitong trumpeta at pitong mangkok sa aklat ng Pahayag?

Paano ko mauunawaan ang Aklat ng Pahayag?

Sino ang Antikristo?

Sino ang dalawampu"t apat (24) na matatanda sa aklat ng Pahayag?

Ano ang propesiya ng mga Mayan noong 2012?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo?

Ano ang papel ng Israel sa mga huling araw?

Sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon?

Ano ang mangyayari sa Huling Paghuhukom?

Mayroon bang mga hula o propesiya sa Huling Panahon na natupad na?

Ano ang Dakilang kapighatian?

Antikristo mula sa Islam? Maaari bang ang magiging antikristo ay isang Muslim?

Ano ang panahon ng kabagabagan ni Jacob?

Posible bang malaman kung kailan ang muling pagparito ni Hesu Kristo?

Paano ko ihahanda ang aking sarili upang makasama sa pagdagit sa mga mananampalataya?

Ano ang hapunan sa kasal ng Kordero?

Ano ang lakas at kahinaan ng argumento tungkol sa pagdagit sa mga mananampalataya o rapture sa kalagitnaan ng 7 taon ng kapighatian (midtribulationism)?

Sino ang mga maninirahan sa mundo sa Kahariang Millennial?

Ang Papa ba ngayon o ang susunod na Papa ang Antikristo?

Ano ang lakas at kahinaan ng argumento tungkol sa pagdagit sa mga mananampalataya o rapture sa katapusan ng 7 taon ng kapighatian (post-tribulationism)?

Ano ang lakas at kahinaan ng argumento tungkol sa pagdagit sa mga mananampalataya o rapture bago ang 7 taon ng kapighatian (pre-tribulationism)?

Ano ang kahulugan ng kabanata 12 ng Pahayag?

Magkakaroon pa ba ng ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan ang mga tao pagkatapos ng pagdagit sa mga mananampalataya o rapture?

Ano ang kinakatawan ng 7 Iglesya sa Pahayag?

Pamumuhay sa mga huling araw - ano ang mga dapat kong malaman?

Ano ang ibig sabihin na darating si Hesus gaya ng isang magnanakaw sa gabi?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng kanyang sabihin, "hindi lilipas ang lahing ito"?

Sino o ano si Abadon/Apolyon?

Maaari bang gamitin ng mga demonyo ang mga alien o mga nilalang na taga ibang planeta upang dayain ang mga tao sa huling panahon?

Paano tayo magtitiwala na totoo ang mga hula sa Bibliya tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap?

Bakit kailangang bumalik ni Elias bago ang huling araw (Malakias 4:5-6)?

Paano ko mapaglalabanan ang aking pagkatakot sa wakas ng panahon?

Buhay pa ba ang mga Israelita na nakasaksi sa pagtatayong muli ng kanilang bansa sa panahon ng muling pagparito ng Panginoong Hesu Kristo?

Ano ang Gog at Magog?

Nabubuhay na ba tayo sa Huling Panahon/Araw?

Ano ang kahulugan ng 666?

Inihula ba sa Bibliya ang pagkakaroon ng isang lider, nagkakaisang mundo at isang pera sa katapusan ng panahon?

Ano ang magiging relihiyon sa buong mundo sa mga huling panahon/araw?

Biblikal ba ang hindi kumpletong preterismo (partial preterism)? Ano ang ibig sabihin ng paniniwalang ito?

Mayroon bang maiiwang mananampalataya sa lupa sa pagdagit (rapture)?

Bakit pakakawalan ng Diyos si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon ng Kanyang paghahari?

Masasabi ba na talagang malapit ng dumating si Kristo?

Ano ang pitumpung (70) linggo/pitumpung pito (77) sa aklat ng Daniel?

Sino ang mga banal sa panahon ng kapighatian?

Sino ang dalawang saksi sa aklat ng Pahayag?

Ano ang hindi banal na Trinidad sa mga huling araw?”

Ang digmaan ba sa langit sa Pahayag 12 ay naglalarawan sa orihinal na pagbagsak ni Satanas o digmaan sa pagitan ng masasama at mabubuting anghel sa huling panahon?

Ano ang reyna ng kahalayan / mahiwagang Babilonia?

Hinulaan ba sa Bibliya na magkakaroon ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig bago magwakas ang mga panahon?

Magkakaroon bang muli ng templo sa Jerusalem sa Huling Panahon?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Huling Panahon
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries