Ano ba ang rapture ng simbahan? 


Tanong: "Ano ba ang rapture ng simbahan?"

Sagot:
Ang salitang “rapture” ay hindi lumabas sa Bibliya. Ang Konsepto ng rapture, samantala, ay malinaw na itinuturo sa Bibliya. Ang rapture ng simbahan ay isang pangyayari na kung saan kukunin ng Diyos ang lahat ng Kanyang mga mananampalataya sa mundo upang magbigay daan sa Kanyang matuwid na hatol na ibubuhos sa mundo sa yugto ng tribulasyon. Inilalarawan ang rapture sa aklat ng 1 Thessalonica 4:13-18 and 1 Corinto 15:50-54. Inilalahad sa 1 Thessalonica 4: 13-18 na bubuhayin na magmuli ng Diyos ang lahat na mga mananampalataya na namatay na, bibigyan sila ng maluwalhating katawan. “vSa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakailanman.” (1 Thessalonica 4:16-17).

Nakatuon naman ang 1 Corinto 15: 50-54 sa agarang mangyayari pagdating ng rapture at sa maluwalhating katawan na matatanggap natin. “Pakinggan ninyo ang hiwagang ito: hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat.” (1 Corinto 15:51-52). Ang rapture ay isang maluwalhating pangyayari na nararapat lamang nating nasain ng mataimtim. Sa wakas tayo’y magiging Malaya mula sa kasalanan. Makakasama na natin ang Diyos ng walang hanggan. Mayroon pang napakahabang debate tungkol sa kahulugan at nasasakop ng rapture. Subalit hindi ito ang intensiyon ng Diyos. Sa halip, tungkol sa rapture, nais ng Diyos na “palakasin natin ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng ganitong mga salita.”


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang rapture ng simbahan?