settings icon
share icon

Aklat ng Colosas

Manunulat: Si Apostol Pablo ang pangunahing manunulat ng Aklat ng Colosas (Colosas 1:13). Binibigyan din ng kredito si Timoteo bilang kapwa manunulat ni Pablo (Colosas 1:1).

Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Colosas ay nasulat sa pagitan ng A.D. 58 at 62.

Layunin ng Sulat: Ang Aklat ng Colosas ay tulad sa isang maiksing kurso sa Ethics. Tinalakay dito ang bawat aspeto ng buhay Kristiyano. Unang tinalakay ni Pablo ang tahanan at pamilya, trabaho hanggang sa kung paano pakikitunguhan ang ibang tao. Ang tema ng aklat ay ang kasapatan ng ating Panginoongg Hesu Kristo sa pagtagpo sa lahat ng ating pangangailangan sa bawat aspeto ng ating buhay.

Mga Susing Talata: Colosas 1:15-16, "Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita, at siyang may kapangyarihana sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya."

Colosas 2:8, "Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Cristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan."

Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo."

Colosas 4:5-6, "Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa."

Maiksing Pagbubuod: Isinulat ang Colosas upang labanan ang mga maling katuruan na dumating sa Colosas na naglagay sa iglesya sa panganib. Hindi natin alam kung ano ang sinabi kay Pablo ng mga taga Colosas, ngunit ang sulat na ito ang tugon niya sa kanila.

Matutukoy natin base sa sagot ni Pablo na itinutuwid niya ang maling katuruan tungkol kay Kristo (ang pagtanggap sa Kanyang pagiging tunay na tao ngunit hindi sa Kanyang pagiging tunay na Diyos) Sinalangsang din ni Pablo ang pagbibigay ng diin ng mga Hudyo sa pagtutuli at pagsunod sa tradisyon (Colosas 2:8-11; 3:11). Ang maling katuruan na itinutuwid ni Pablo ay maaaring Hudyong gnostisismo o pinaghalong asetismo at pilosopiyang Griyego.

Ang Aklat ng Colosas ay naglalaman ng mga katuruan tungkol sa pagka Diyos ni Kristo at mga maling pilosopiya na kailngang itakwil ng mga Kristiyano (1:15-2:23), gayundin ng mga praktikal na katuruan tungkol sa pamumuhay Kristiyano, pakikipagkaibigan, pamumuhay at pananalita (3:1-4:18).

Koneksyon sa Lumang Tipan: Gaya ng nangyayari sa ibang iglesya, ikinabahala ni Pablo ang isyu ng legalismo sa Colosas. Napaka radikal ang katuruan ng kaligtasan sa biyaya kaya't napakahirap tanggapin ang katuruang ito ng mga nanghahawak sa Lumang Tipan. Dahil dito, patuloy ang pagkilos ng mga legalista upang magdagdag ng mga kundisyon mula sa Kautusan para sa mga naniniwala sa bagong pananampalatayang ito. Ang pangunahing katuruan mula sa Kautusan na pilit na idinadagdag ng mga legalista sa katuruan tungkol sa biyaya ay ang pagtutuli na sinasanay pa rin ng ilang mga naniniwala sa pananamplatayang Hudyo. Sinalungat ni Pablo ang maling turong ito sa Colosas 2:11-15 kung saan idineklara niya na hindi na kailangan ang pagtutuli sa laman dahil dumating na si Kristo. Ang tunay na pagtutuli ay pagtutuli ng puso, hindi ng laman at dahil dito hindi na kinakailangan ang mga Kautusan sa Lumang Tipan para sa kaligtasan (Deuteronomio 10:16, 30:6; Jeremias 4:4, 9:26; Gawa 7:51; Roma 2:29).

Praktikal na Aplikasyon: Bagama't tinalakay ni Pablo ang maraming mga bagay sa kanilang panahon, mailalapat din naman sa atin ang aplikasyon ng aklat sa ating kaligtasan at sa ating pagpapaging-banal. Dapat nating malaman at maunawaan ang Ebanghelyo at ang mga sangkap nito upang hindi tayo mailigaw ng iba't ibang porma ng legalismo at mga maling katuruan. Kailangan natin na laging magbantay para sa anumang katuruan na maglilihis sa sentralidad ng ating Panginoong Hesu Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Anumang relihiyon na nagtatangka na ipantay ang kanilang sarili sa katotohanan gamit ang mga aklat na nagaangkin ng pagkapantay sa Bibliya at pinaghahalo ang gawa ng tao sa ginawa ni Hesus para sa ating kaligtasan ay nararapat na iwasan. Hindi maaaring idagdag o ihalo ang anumang relihiyon sa Kristiyanismo. Binigyan tayo ni Hesus ng ganap na pamantayan ng kabanalan. Ang Kristiyanismo ay isang pamilya, paraan ng pamumuhay at relasyon - hindi isang relihiyon. Ang mabubuting gawa, astrolohiya, okultismo at horoscope ay salungat sa itinuturo ng Bibliya. Si Kristo lamang ang pinangagalingan ng katotohanan at Siya lamang ang daan sa Kaligtasan. Nahayag ang Kanyang kalooban sa Kanyang Salita, ang Kanyang liham ng pag-ibig para sa atin; dapat natin itong basahin upang malaman ang Kanyang kalooban para sa atin!

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Aklat ng Colosas
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries