Da li žena treba da se pokorava svom suprugu?


Pitanje: Da li žena treba da se pokorava svom suprugu?

Odgovor:
Ovo je vrlo važno pitanje u pogledu braka ali i u odnosu na svakodnevni život. Bog je ovaj čin pokornosti uspostavio još u Postanju(Prva Mojsijeva). U početku, s obzirom da njie bilo greha, nije bilo drugog autoriteta koji je čovek trebalo da poštuje osim Božijeg. Kada Adam i Eva nisu poslušali Boga, greh je ušao u svet, i od tada je nastala potreba za autoritetom. Tako da je Bog uspostavio autoritet koji je bio potreban da se stave na snagu zakoni na zemlji, i obezbedi zaštita koja nam je potrebna. Prvo, moramo da se pokorimo Bogu, i to je jedini način na koji istinski moženo da ga poslušamo (Jakov 1:21 i Jakov 4:7). U Prvoj Korinćanima 11:2-3,se kaže da suprug treba da se pokorava Hristu kao što se Hrist pokorio Bogu. Dalje stih govori da žena treba da sledi njegov primer i da se pokori suprugu. Drugi stihovi koji govore o Hristovom pokoravanju Bogu se nalaze u Mateju 26:39 i Jovanu 5:30.

Pokoravanje je prirodna reakcija na vođstvo sa ljubavlju. Kada suprug voli svoju ženu kao što Hrist voli svoju crkvu (Efescima 5:25-33), tada je pokornost prirodni odgovor od strane žene ka njenom suprugu. Grčka reč koju prevodimo kao pokoriti (Hupotasso) je trajni glagol. To znači da pokoriti se Bogu, našim upraviteljima i našem suprugu nije odluka koju donesemo samo jednom. To je trajni stav uma, koji postaje način ponašanja. Pokoravanje o kome se govori u Efescima 5, ne govori o jednostranom potčinjavanju vernika sebičnoj i dominantnoj osobi. Biblijsko pokoravanje je stvoreno da postoji između dvoje Duhom ispunjenih vernika koji su posvećeni jedno drugom kao i Bogu. Pokoravanje je dvosmerna ulica. Pokoravanje je pozicija časti i potpunosti. Kada je žena voljena kao što Hrist voli crkvu, pokoravanje nije teško. Efescima 5:24 kažu: “I kao što se crkva pokorava Hristu.” Ovaj stih kaže da žena treba da se pokorava suprugu u svemu što je ispravno i u skladu sa zakonom. Tako da, žena nije pod obavezom da bude neposlušna zakonu ili da zanemari svoj odnos sa Bogom.

Žena je stvorena od Adamovog rebra; nije stvorena od njegove glave da vlada nad njim, niti od njegovih stopala da bi je on gazio, već od jedne njegove strane, da bi bila ravna sa njim, pod njegovom rukom da bi bila zaštićena i blizu njegovog srca da bi bila voljena. Reč “pokoriti” u Efescima 5:21 je ista reč kao u 5:22. Vernici treba da se pokoravaju jedni drugima iz poštovanja prema Hristu. Stihovi 19-21 su svi posledica ispunjenosti Svetim Duhom (5:18). Duhom ispunjeni vernici su puni slavljenja (5:19), zahvalni (5:20), i pokorni (5:21). Pavle zatim prati svoju liniju misli na temu života ispunjenog Duhom i primenjuje je na supruge i nijhove žene u stihovima 22-33.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li žena treba da se pokorava svom suprugu?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga