Šta je to teologija reformacije?


Pitanje: Šta je to teologija reformacije?

Odgovor:
Teologija zamene u osnovi uči da je crkva zamenila Izrael u Božijem planu. Pristalice teologije zamene veruju da Jevreji više nisu Božiji izabran narod i da Bog nema neki specijalan plan za narod Izraela. Ratličiti pogledni na odnso između crkwe i iZraela mogu se podeliti na dva tabora: ili da je crkwa produžetak Izraela (teologija zamene/ili zavetna teologija), ili da je crkva potpuno različita i odelejna od Izraela (dispenzacionalizam/primilenijalizam).

Teologija zamene uči da je crkva zamenila Izrael i da mnoga obećanja koja su data Izraelu u Bibliji su ispunjena u hrišćanskoj crkvi, a ne u Izraelu. Tako da, obećanja u Svetom Pismu,koja se odnose na balgoslov i ponovno uspostavljanje Izraela u Obećanoj zemlji se prenose “duhovno” ili “alegorijski” na obećanja Božijeg blagoslova za crkvu. Ovde se javljaju neki od glavnih problema, kao što je neprekidna egzistencija Jevrejskog naroda kroz vekove, kao i obnovljenje moderne države Izraela. Ako je Bog osudio Izrael, i ako ne postoji budućnost za Jevrejsku naciju, kako objašnajvamo natprirodni opstanak Jevrejskog naroda u poslednjih 2000 godina uprkos mnogim pokušajima da budu uništeni? Kako objašnajvamo činjenicu da se Izrael ponovo pojavio kao nacija u 20 veku posle 1900 godina nepostojanja?

Novi zavet jasno uči da su crkva i Izrael različito nešto. Biblijski govoreći, crkava je potpuno različita i odeljena od Izraela, i nikada ne treba da se mešaju ili naizmenično koriste u govoru. Sveto Pismo nas uči da je crkva u potpunosti nova tvorevina koja je nastala na dan Pentakosta ili Pedesetnice i da će nastaviti da postoji sve dok ne bude uzneta na nebo za vreme uznesenja (Efescima 1:9-11; 1. Soluncima 4:13-17). Crkva nema ništa opšto sa prokletstvom i blagoslovom Izraeala. Zaveti, obećanja, i upozorenja su validni samo za Izrael. Izrael je samo za neko vreme sklonjen na stranu iz Božijeg plana tokom poslednjih 2000 godina njihovog raspršenja.

Posle uznesenja (1.Soluncima 4:13-18), Bog će ustanoviti izrael na primarnu pozciju u Njegovom planu. Prvi događaj u ovom vremenu biće vreme nevolje (Otkrivenje, poglavlja 6-19). Svet će biti osuđen zato što je odbacio Isusa Hrista, dok će Izrael biti pripremljen kroz izkušenja Velike nevoljenevolje za drugi Hristov dolazak. Onda, kada se Hristos bude vratio na zemlju, na kraju Velike nevolje, Izrael će biti spreman da ga prihvati. Ostatak Izraela koji bude preživeo Veliku nevolju će biti spašen i Gospod će uspostaviti svoje carstvo na zemlji i Jerusalim će biti njegov glavni grad. Sa Hristom koji će vladati kao Car, Izrael će biti vodeća nacija i predstavnici svih nacija će doći u Jerusalim da proslave Cara—Isusa Hrista. Crkva će se vratiti sa Hrsitom i vladaće sa njim u periodu od bukvalno 1000 godina (Otkrivenje 20:1-5).

I Stari i Novi zavet podržavaju primilenijum/dispenzacionalno razumevanje Božijeg plana za Izrael. Čak najjača podrška primelenijalizmu se nalazi u jasnom učenju Otkrivenja 20:1-7, gde se 6 puta kaže da će Hristovo carstvo trajati 1000 godina. Posle Velike nevolje, Gospod će se vratiti i uspostaviti svoje carstvo sa narodom Izraela, Hristos će vladati celom zemljom i Izrael će biti vodeća nacija. Crkva će vladati sa Njim bukvalno 1000 godina. Crkva nije zamenila Izrael u Božijem planu. I dok Bog usmerava svoju pažnju primarno na crkvu u ovom vremenu blagodati, Bog nije zaboravio Izrael i jednoga dana će vratiti Izraelu ulogu naroda koji je On izabrao (Rimljanima 11).

English
Vrati se na Srpsku stranu
'Šta je to teologija reformacije?