Šta je to otrojičenje? Da li je otrojičenje biblijsko ?Pitanje: Šta je to otrojičenje? Da li je otrojičenje biblijsko ?

Odgovor:
Otrojičenje je učenje da je Bog trojstvo, da je otkrio sebe u tri Osobe koje su jednake i uzajamno večne. Za detaljnu biblijsku prezentaciju Svetog Trojstva, pogledajte naš članak o tome šta Biblija uči o Setom Trojstvu. Svrha ovog članka je da razmotri važnost Otrojičenja u pogledu spasenja i hrišćanskog života.

Često nam zadaju pitanje: “Da li treba da verujem u Otrojičenja da bih bio spašen?” Odgovor je i da i ne. Da li osoba treba u potpunosti da shvati i da se složi sa svim aspektima Svetog Trojstva da bi bila spašena? Ne. Postoje li neki aspekti Otrojičenja koji igraju glavnu ulogu u spasenju? Da. Na primer, Hristovo božanstvo je kritično za doktrinu spasenja. Ako Isus nije bio Bog, Njegova smrt ne bi mogla da plati beskonačnu kaznu za greh. Samo Bog je beskonačan—On nema početak, i nema kraj. Svako drugo stvorenja, uključujući anđele, je konačno; oni su bili stvoreni u jednom trenutku. Samo smrt jednog beskonačnog Bića može da otkupi greh čovečanstva kroz celu večnost. Ako Isus nije bio Bog, onda On ne može biti Spasitelj, Mesija, Jagnje Božije koje uzima grehe celog sveta (Jovan 1:29). Jedno nebiblijsko verovanje o Hristovoj božanskoj prirodi vodi do pogrešnog shvatanja celog spasenja. Svaki “hrišćanski” kult koji poriče Hristovu božansku prirodu takođe uči da treba da dodamo naša dela Hristovoj smrti ako želimo da budemo spaseni. Istinska i potpuna Hristova božanstvena priroda , kao jedan aspekt Otrojičenja, ne dozvoljava ovakav koncept.

U isto vreme, možemo da vidimo da postoje iskreni Hristovi vernici koji ne drže u potpunosti Otrojičenje. Iako mi ne prihvatamo modalizam, mi ne poričemo da osoba može biti spašena ako veruje da Bog nije tri Osobe, već da je jednostavno sebe otkrio u tri različite forme ili oblika. Trojstvo je misterija, koju ni jedno konačno ljudsko biće ne može u potpunosti ili savršeno razumeti. Da bi se spasnje dobilo, Bog traži od nas da verujemo u Isusa Hrista, Boga koji se utelovio, kao Spasitelja. Da bi smo dobili spasenje, Bog ne zahteva potpunu privrženost svakom principu ispravne biblijske teologije. Ne, za spasenje nije neophodno potpuno razumevanje i slaganje sa svim aspektima Otrojičenja.

Čvrsto verujemo da je Otrojičenja biblijska doktrina . Dogmatično tvrdimo da je razumevanje i verovanje u biblijsko Otrojičenje od suštinske važnosti za razumevanje Boga, spasenja i neprekidnog Božijeg dela u životu vernika. U isto vreme, postoje pobožni ljudi, istinski sledbenici Isusa Hrista, koji imaju neka neslaganja oko određenih aspekata Otrojičenja. Važno je da upamtimo da mi nismo spašeni zato što verujemo u savršenu doktrinu. Mi smo spašeni zato što verujemo u našeg savršenog Spasitelja (Jovan 3:16). Da li je neophodno da verujemo u u neke aspekte Otrojičenja da bismo bili spašeni? Da. Da li treba u potpunosti da se slažemo sa svim obalastima Otrojičenja da bismo bili spašeni? Ne.Vrati se na Srpsku stranu'Šta je to otrojičenje? Da li je otrojičenje biblijsko ?