settings icon
share icon
Pitanje

Šta je primilenijalizam?

српски

Odgovor


Primilenijanizam je pogled da će se Hristov drugi dolazak desiti pre Hiljadugodišnjeg carstva, i da će Hiljadugodišnje carrstvo trajati bukvalno 1,000 godina. Da bi se shvatili i tumačili odeljci Pisma koji se odnose na događaje poslednjih vremena, postoje dve stvari koje treba da su jasne: (1) ispravan metod tumačenja Pisma, i (2) razlika između Izraela (Jevreja) i Crkve (tela svih vernika Isusa Hrista).

Prvo, ispravan metod tumačenja Pisma zahteva da Pismo treba da se tumači na način koji je dosledan sa svojim kontekstom. To znači da odeljak mora biti tumačen na način koji je konzistentan sa publikom kojoj je pisan, onima o kojima je pisano, onima koji su ga pisali, itd. Od suštinske važnosti je da se zna autor, auditorijum kome je namenjen, i istorijska pozadina svakog odeljka koji se tumači. Istorijsko i kulturno okruženje će vrlo često otkriti ispravno značenje odeljka. Isto tako je bitno da se upamti da se Pismo tumači Pismom. To znači, da će često jedan odeljak pokriti jednu temu o kojoj se već govorilo negde u Bibliji. Bitno je da se svi ovi odeljci istumače dosledno jedan sa drugim.

Nakraju, i najvažnije, odeljci se uvek moraju posmatrati u svom normalnom, regularnom, jednostavnom bukvalnom značenju osim ako kontekst odeljka ne ukazuje da je on po priodi figurativan. Bukvalno tumačenje ne isključuje mogućnost da je korišćen figurativni govor. Radije, to ohrabruje tumača da ne traži figurativni jezik u značenju odeljka osim ako to ne odgovara kontekstu. Od suštinske važnosti je da nikada ne tražimo“dubje, duhovno” značenje od onog koje je predstavljeno. Ovo je opasno, jer kada se dogodi, osnova za ispravno tumačenje se nalazi u umu onog koji čita, a ne u Pismu. U ovom slučaju ne bi mogao da postoji objektivan standard za tumačenje, već bi Pismo postalo podložno utisku svake pojedine osobe, o tome šta znači. Druga Petrova 1:20-21 nas podseća “… da se ni jedno proroštvo Pisma ne može tumačiti kako ko hoće. Jer nikada proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga.”

Primenjujući ove biblijske principe tumačenja, mora se videti da su Izrael (Avramovi fizički naslednici) i Crkva (svi vernici) dve različite grupe. Od suštinske važnosti je da se shvati da su Izrael i Crkva dva različita naroda, jer ako se ovo pogrešno protumači, Pismo će se pogrešno tumačiti. Posebno, odeljci koji se odnose na obećanja data Izraelu (i ona koja su se ispunila i ona koja nisu) su podložna pogrešnom tumačenju ako neko pokuša da ih primeni na Crkvu, i obratno. Upamtite, kontekst odeljka će odrediti kome je namenjena i uputiće na najtačnije tumačenje!

Imajući ovaj koncept na umu, pogledaćemo nekoliko različitih odeljaka Pisma koji se odnose na Primilenijalizam. Da počnemo sa Prvom Mojsijevom, poglavlje 12, stihovi 1-3. Oni kažu: “I reče GOSPOD Avramu: idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati. I učiniću od tebe velik narod, i blagosloviću te i ime tvoje proslaviću i ti ćeš biti blagoslov.Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju i prokleću one koji tebe usproklinju; i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji.”

Bog ovde obećava tri stvari Avramu: da će Avram imati veliko potomstvo, da će ta nacija zauzeti i posedovati zemlju, i da će univerzalni blagoslov doći na celo čovečanstvo kroz Avramovu liniju (Jevreje). U Prvoj Mojsijevoj 15:9-17, Bog utvrđuje zavet sa Avramom. Bog je ovo učinio na takav način, tako što je potpunu odgovornost za ovaj zavet stavio na samog sebe. To jest, ne postoji ništa što bi Avram mogao da uradi ili da ne uradi što bi učinilo zavet koji je Bog stvorio nevažećim. Isto tako, u ovom odeljku su postavljene granice za zemlju koju će Jevreji jednom zauzeti. Za detaljnu listu ovih granica, vidi Petu Mojsijevu 34. Drugi odeljci koji se odnose na obećanje zemlje: Peta Mojsijeva 30:3-5 i Jezekilj 20:42-44.

Druga Samuilova poglavlje 7 se odnosi na Hristovu vladavinu tokom milenijuma. Druga Samuilova 7, stihovi 11-17 beleže obećanje koje je Bog dao Kralju Davidu. Ovde, Bog obećava Davidu da će imati potomstvo i da će od tog potomstva Bog uspostaviti večno Kraljevstvo. Ovo se odnosi na Hristovu vladavinu tokom Hiljadugodišnjeg carstva, i zauvek. Bitno je da se ima na umu da ovo obećanje mora biti ispunjeno bukvalno, i da se još nije desilo. Neki veruju da je Solomonova vladavina bila bukvalno ispunjenje ovih proroštava, ali postoji problem sa ovim: teritorija kojom je vladao Solomon nije Jevrejska danas, niti Solomon vlada Izraelom danas! Upamtite da je Bog obećao Avramu da će njegovo potomstvo posedovati zemlju zauvek, a to se još nije desilo. Isto, Druga Samuilova 7 kaže da će Bog uspostaviti Cara koji će valdati doveka. Solomon samim tim ne može biti ispunjenje obećanja koje je Bog dao Davidu. Dakle, ovo je obećanje koje tek treba da se ispuni!

Sad, sa svim ovim na umu istražite ono što je zabeleženo u Otkrivenju 20:1-7: “I videh anđela kako silazi sa neba, koji je imao ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci. I savlada aždaju, staru zmiju, koja je đavo i Satana i sveza je na hiljadu godina, pa je baci u bezdan i zaključa i zapečati nad njom, da više ne dovodi u zabludu narode−dok se ne navrši hiljadu godina; posle toga treba da bude odrešena na kratko vreme. I videh prestole i onima što sedoše na njih bi dano da sude, i videh duše pogubljenih zbog svedočanstava za Isusa i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni njenom liku i koji ne primiše žig na svoje čelo i na svoju ruku i poživeše i zacariše se s Hristom hiljadu godina. A ostali mrtvaci ne poživeše−dok se ne navrši hiljadu godina. Ovo je prvi uskrs. Blažen je i svet onaj koji ima udela u prvom uskrsu; nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti Božiji i Hristovi sveštenici i carovaće s njim hiljadu godina. I kad se navrši hiljada godina, Satana će biti oslobođen iz svoje tamnice.”

Hiljadu godina koje se neprestano ponavljaju u Otkrivenju 20:1-7 odgovaraju Hristovoj bukvalnoj vladavini na zemlji. Podsetimo se da obećanje dato Davidu u pogledu vladavine treba da bude ispunjeno bukvalno, i da se još nije desilo. Primilenijalizam vidi ovaj odeljak kao opis budućeg ispunjenja tog obećanja sa Hristom na tronu. Bog je napravio bezuslovni zavet i sa Avramom i sa Davidom. Ni jedan od ovih zaveta nije potpuno ili trenutno ispunjen. Bukvalna, fizička vladavina Hrista je jedini način na koji se zaveti mogu ispuniti kao što je Bog obećao da će.

Primenjujući bukvalan metod tumačenja Pisma ima za rezultat da se delići slagalice slože. Sva Starozavetna proroštva o Isusovom prvom dolasku su bila ispunjena bukvalno. Dakle, trebalo bi da očekujemo da će proroštva o Njegovom drugom dolasku biti ispunjenja bukvalno, takođe. Primilenijalizam je jedini sistem koji se slaže sa bukvalnim tumačenjem Božijih zaveta i proroštava o poslednjim vremenima.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je primilenijalizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries