Šta je to postmilenijalizam?


Pitanje: Šta je to postmilenijalizam?

Odgovor:
Postmilenijalizam je jedno od tumačenja 20 glave Otkrivenja koje kaže da će se Hristov drugi dolazak dogoditi posle “milenijuma,” zlatnog doba ili ere Hrišćanskog napretka i dominacije. Sam izraz uključuje nekoliko sličnih pogleda na poslednja vremena i je suprotan primilenijalizmu (pogled koji tvrdi da će se Hristov drugi dolazk desiti pre milenijumskog carstva i da je to milenijumsko carstvo period od bukvalno 1000 godina) i u manjoj meri, amilenijalizma (nema bukvalnog milenijuma).

Postmilenijalizam je verovanje da će se Hristos vratiti posle nekog vremena, no nije obavezno da je to bukvalni period od 1000 godina. Oni koji drže ovakav pogled ne tumače neispunjena proročanstva koristeći normalan, bukvalni metod. Oni veruju da Otkrivenje 20:4-6 ne treba da se tumači bukvalno. Oni veruju da “1000 godina” jednostavno znači “dug vremenski period.” Osim toga, prefiks “post-” u “postmilenijalizam” označava da će se Hrist vratiti pošto su hrišćani (a ne sam Hristos) uspostavili carstvo na ovoj zemlji.

Oni koji veruju u posmilenijalizam veruju da će ovaj svet postati sve bolji i bolji—uprkos svim dokazima koji govore suprotno—i da će ceo svet na kraju postati “hristijaniziran.” Pošto se ovo dogodi, Hrist će se vratiti. Međutim, to nije kraj sveta kako ga pretstavlja Sveto Pismo. Iz Knjige Otkrivenja, lako može da se vidi da će svet biti jedno užasno mesto tokom tog budućeg vremena. Takođe, u 2. Timoteju 3:1-7, pavle opisuje poslednja vremena kao “teška vremena.”

Oni koji veruju u postmilenijalizam ne koriste bukvalan metod tumačenja neispunjenih proroštava, i pripisuju sopstveno značenje rečima. Problem koji se ovde javlja je da kada neko počne da pripisuje značenje rečima koje je različito od njihovog normalnog značenja, neko može da odluči da neka reč, rečenica ili fraza znači bilo šta što on želi da znači. Svaka objektivnost koja proističe iz značenja reči je izgubljena. Kada reči izgube svoje značenje, prestaje komunikacija. To nije bio Božiji plan za jezik i komunikaciju. Bog komunicira sa nama kroz svoju pisanu Reč, koja ima objektivno značenje, tako da ideje i misli mogu biti komunicirane.

Normalno, bukvalno tumačenje Pisma odbacuje postmilenijalizam i drži na normalno tumačenje celog Pisma, uključujući neispunjena proroštva. Imamo stotine primera u pismu za proroštva koja su bila ispunjena. Neka za primer uzmemo proroštva vezana za Isusa Hrista u Starom Zavetu. Ova proroštva su ispunjena bukvalno. Neka uzmemo u obzir Hristovo devičansko rađanje, (Isaija 7:14; Matej 1:23). Ili Njegovu smrt za naše grehe (Isaija 53:4-9; 1. Petrova 2:24). Ova proroštva su ispunjena bukvalno, i to je dovoljan razlog da pretpostavimo da će Bog nastaviti da ispunjava Svoju Reč bukvalno u budućnosti. Postmilenijalizam greši u tome što tumači Biblijska proroštva subjektivno i veruje da će milenijumsko carstvo biti uspostavljeno od strane crkve a ne samog Isusa Hrista.

English
Vrati se na Srpsku stranu
'Šta je to postmilenijalizam?