settings icon
share icon
Pitanje

Kako da se pokorimo Bogu?

српски

Odgovor


U svim novozavetnim slučajevima gde se reč pokornost javlja, reč je prevedena sa grčke reči hupotasso. Reč hupo znači „ispod", a tasso „dogovoriti". Ova reč i njen koren takođe su prevedeni rečima podanik i potčinjenost. Puno značenje te reči je „poslušati, staviti ispod, podvrgavati se, biti podložan, biti pod pokornošću ili poslušan". Reč je korišćena kao vojni izraz koji znači „rasporediti diviziju na vojni način pod komandom vođe". Ova reč je divna definicija onoga što znači „pokornost" Bogu. To znači postaviti se pod komandu božanskog gledišta, a ne živeti prema svom starom načinu života zasnovanom na ljudskom gledištu. To je proces predavanja naše sopstvene volje, volji našeg Oca.

Sveto pismo ima mnogo toga da kaže o tome šta znači da se potčinjavamo „višoj sili". Ovo se odnosi na principe institucija koje je Bog odredio u našem svetu — vladu i vođe u bilo kom svojstvu, koje je Bog postavio nad nama na ovoj zemlji. Odlomci koji podučavaju ovaj princip su Rimljani 13: 1-7; Jevreji 13:17; 1. Petrova 2: 13-14; i Tit 3: 1. Princip je da će poslušnost vlasti nad nama, kakva god ta vlast bila, doneti privremeni blagoslov u realnom vremenu ovde i sada, a za vernika kasnije nagradu. Najviši autoritet je Bog i On delegira vlast drugima; tako, da bismo se potčinili Bogu, mi se potčinjavamo vlasti koju je On postavio nad nama. Primetićete da ne postoje upozorenja koja prave razliku između dobrog ili lošeg autoriteta ili čak pravedanog ili nepravedanog autoriteta. Treba samo da se ponizimo i pokorimo kao „pred Gospodom".

Takođe nam je rečeno da se pokorimo Bogu (Jakov 4: 7). U Efescima čitamo da hrišćani treba da se pokoravaju „jedni drugima u strahu pred Hristom" (Efescima 5:21). Takođe čitamo da žena treba da se pokori svom mužu kao Gospodu, a muž da „voli" svoju ženu (Efescima 5: 22-25). Apostol Petar piše: „ Tako i vi, mladići, pokoravajte se starešinama. A svi se zaodenite poniznošću, da služite jedni drugima, jer: „Bog se suprotstavlja oholima, a poniznima iskazuje milost "(1 Petra 5: 5). Ovde je tema, poniznost. Ne možemo se pokoriti Bogu bez poniznosti. Poslušnost od nas zahteva da se ponizimo da bismo se predali vlasti drugog, jer je rečeno da se Bog odupire gordosti — suprotno poniznosti — i aroganciji koja gaji taj ponos.

Stoga, imati ponizno i pokorno srce je izbor koji sami pravimo. To znači da kao novorođeni vernici svakodnevno izabiramo da se pokorimo Bogu zbog onoga što Sveti Duh radi u nama da nas „poistoveti sa likom Hristovim". Bog će koristiti situacije u našem životu da bi nam pružio priliku da mu se pokorimo (Rimljanima 8: 28-29). Vernik tada prihvata Njegovu blagodat i silu da hoda u Duhu, a ne u duhu stare prirode. To se postiže izborom da primenimo Božiju Reč i učenjem onoga što je Bog za nas učinio u Hristu Isusu. Od trenutka kada se ponovo rodimo u Hristu Isusu, imamo sve što nam je potrebno da bismo postali zreli vernici, ali moramo da donesemo odluku da učimo o tome šta nam je dadeno proučavanjem Reči Božije i to da koristimo u našem svakodnevnom životu.

Moramo da odaberemo da se potčinimo Bogu u procesu učenja kako bismo duhovno rasli. To je proces koji je započet spasenjem i koji produžava sa svakim izborom koji napravimo da bismo se potčinili Bogu. Ovaj proces će se nastaviti sve dok Gospod ponovo ne dođe ili nas ne pozove kući. Divna stvar u vezi sa tim je, kao što apostol Pavle prikladno kaže: „I svi mi licem koje nije pokriveno velom odražavamo Gospodnju slavu i preobražavamo se u istu sliku — iz slave u slavu koja dolazi od Gospoda, koji je Duh "(2. Korinćanima 3:18).

Bog ne zahteva da se pokorimo zato što je tiranin, već zato što je Otac koji voli i zna šta je najbolje za nas. Blagoslovi i mir koje stičemo poniznom predajom i svakodnevnim potčinjavanjem Njemu dar su blagodati sa kojim se ništa na ovom svetu ne može uporediti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako da se pokorimo Bogu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries