Šta su to opšto i posebno otkrivenje?


Pitanje: Šta su to opšto i posebno otkrivenje?

Odgovor:
Opšto otkrovenje i posebno otkrovenje su dva načina koje je Bog izabrao da se otkrije ljudskom rodu. Opšte otkrovenje se odnosi na opšte istine koje se mogu otkriti o Bogu kroz prirodu. Posebno otkrivenje se odnosi na po specifične istine koje se mogu otkriti o Bogu kroz nadprirone stvari.

U pogledu opštog otkrivenja, Psalam 19:1-4 objavljuje: “Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene.” Prema ovom pasusu, Božije postojanje i sila se mogu jasno videti ako posmatramo svemir. Red, složenost, i čudesna tvorevina govore o postojanju moćnog i veličanstvenog Boga.

O opštom otkrivenju se takođe govori u Rimljanima 1:20: “Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora.” Kao i Psalam 19, i Poslanica Rimlajnima 1:20 uči da se Božija večna sila i božanska priroda mogu “jasno sagledati ” i razumeti od stvorenja, i da ne postoji izgovor da se poreknu ove činjenice. Imajući na umu ove stihove iz Božije Reči, radna definicija opštog otkrivenja bi verovatno mogla da bude: “Božije otkrivenje svim ljudima, u svim vremenima, na svakom mestu koje dokazuje da Bog postoji i da je inteligentan, moćan i transcedentan.”

Posebno otkrivenje je način na koji je Bog izabrao da otkrije sebe kroz čuda. Posebno otkrivenje predstavlja fizičko Božije pojavljivanje, snove, vizije, napisanu Božiju Reč, i najvažnije —Isusa Hrista. U Bibliji je zapisano da se Bog pojavljuje u fizičkom obliku mnogo puta (1. Mojsijeva 3:8, 18:1; 2. Mojsijeva 3:1-4, 34:5-7), kao i da Bog govori ljudima kroz snove (1. Mojsijeva 28:12, 37:5; 1. Carevima 3:5; Danijel 2) i vizije (1. Mojsijeva 15:1; Jezekilj 8:3-4; Danijel 7; 2. Korinćanima 12:1-7).

Od suštinskog značenja je Božije otkrivenje u Njegovj Reči, Bibliji, koja je takođe oblik posebnog otkrivenja. Bog je čudesno vodio autore Pisma da tačno zapišu Njegovu poruku čovečanstvu, dok su u isto vreme koristili sopstveni stil i ličnost. Božija Reč je živa i aktivna (Jevrejima 4:12). Božija Reč je nadahnuta, korisna i dovoljna (2.Timoteju 3:16-17). Bog je bio odlučan u tome da istina o Njemu bude zapisana zato što je znao koliko je netačno i nepouzdano usno predanje. Takođe je znao da se snovi i vizije mogu pogrešno tumačiti. Bog je odlučio da otkrije u Bibliji sve što ljudski rod treba da zna o Njemu, šta je to što On očekuje i šta je uradio za nas.

Najvažnija forma posebnog otkrivenja je Osoba Isusa Hrista. Bog je postao ljudsko biće (Jovan 1:1, 14). Jevrejima 1:1-3 to najbolje rezimira: “Bog, koji je od davnine mnogo puta i na mnogo načina govorio našim očevima preko proroka, u ove poslednje dane progovorio nam je preko Sina, … on je odsjaj njegove slave i odraz njegovoga bića.” Bog je postao ljudsko biće u Osobi Isusa Hrista, da bi se poistovetio sa nama, da nam dao primer, da bi nas naučio, da nam se otkrije i najvažnije, da nam da spasenje tako što je unizio samog sebe do smrti na krstu (Filipljanima 2:6-8). Isus Hristos je konačno “posebno otkrivenje” od Boga.

English
Vrati se na Srpsku stranu
'Šta su to opšto i posebno otkrivenje?