Ko je Bog? Šta je Bog? Kako možemo da poznajemo Boga?српски

Pitanje: Ko je Bog? Šta je Bog? Kako možemo da poznajemo Boga?

Odgovor:
Ko je Bog? – Činjenica
Činjenica da je Božije postojanje tako jasno, i kroz tvorevinu i kroz ljudsku savest da Bog ateistu naziva „bezumnikom" (Psalam 14:1). Tako da Biblija nikada ne pokušava da dokaže da Bog postoji već uzima zdravo za gotovo Njegovo postojanje od početka (Postanje 1:1). Ono što Bog čini je otkriva prirodu, karakter, delo Božije.

Ko je Bog? — Definicija
Ispravno razmišljanje o Bogu je od najveće važnosti jer lažne ideje o Bogu su idolopoklonstvo. U Psalmu 50:21, Bog kori zlog čoveka ovom optužbom: „A ti misli da ja tebi ličim". Za početak, dobra definicija Boga je: „Vrhunsko Biće; Tvorac i Vladar nad svim što postoji; Samopostojeći, Onaj koji je savršen u svojoj sili, dobroti i mudrosti".

Ko je Bog? — Njegova Priroda
Znamo da su određene stvari istinite o Bogu iz jednog razloga: u Svojoj milosti On se udostojio da nam otkrije neke svoje kvalitete. Bog je duh, i po prirodi nematerijalan (Jovan 4:24). Bog je Jedan, ali postoji kao tri Osobe – Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh (Mateja 3:16-17). Bog je beskonačan (1.Timoteju 1:17), neuporediv (2. Samuilova 7:22), i nepromenljiv (Malahija 3:6). Bog postoji svuda (Psalam 139:7-12), sve zna (Mateja 11:21), i ima svu moć i autoritet (Efescima 1; Otkrivenje 19:6).

Ko je Bog? – Njegov karakter
Ovo su neke od Božijih karakteristika koje su otkrivene u Bibliji. Bog je pravedan (Dela 17:31), pun ljubavi (Efescima 2:4-5), istinit (Jovan 14:6), i svet (1.Jovanova 1:5). Bog pokazuje saosećanje (2. Korinćanima 1:3), milost (Rimljanima 9:15), i blagodat (Rimljanima 5:17). Bog osuđuje greh (Psalam 5:5) ali takođe daje oproštaj (Psalam 130:4).

Ko je Bog? — Njegovo delovanje
Ne možemo da razumemo Boga nevezano za Njegova dela, jer iz njih proističe ko je On. Evo skraćenog spiska Božijeg delovanja, prošlog, sadašnjeg i budućeg: Bog je stvorio svet (Postanje 1:1; Isaija 42:5); On aktivno održava svet (Kološanima 1:17); On sprovodi u delo svoj večni plan (Efescima 1:11) koji uključuje otkupljenje čoveka od prokletstva greha i smrti (Galatima 3:13-14); On privlači ljude Hristu (Jovan 6:44); On disciplinuje Svoju decu (Jevrejima 12:6); i On će suditi svetu (Otkrivenje 20:11-15).

Ko je Bog? – Odnos sa Bogom
U Osobi Sina, Bog se otelotvorio (Jovan 1:14). Sin Božiji je postao Sin Čovečiji i time postao „most" između Boga i ljudi (Jovan 14:6, 1.Timoteju 2:5). Samo kroz Sina možemo da imamo oproštaj greha (Efescima 1:7), izmirimo se sa Bogom (Jovan 15:15; Rimljanima 5:10), i imamo večno spasenje (2.Timoteju 2:10). U Isusu Hristu „telesno obitava sva punina Božanstva" (Kološanima 2:9). I zato, da bismo znali ko je Bog, sve što je potrebno je da pogledamo kakav je Hristos.

EnglishVrati se na Srpsku stranuKo je Bog? Šta je Bog? Kako možemo da poznajemo Boga?