settings icon
share icon

Knjiga Kološanima

српски
Autor: Apostol Pavle je većim delom napisao knjigu Kološanima (Kološanima 1:3). Timoteju se takođe pripisuje delimično autorstvo (Kološanima 1:1).

Datum pisanja: Knjiga Kološanima napisana je najverovatnije između 58. i 62. godine nove ere.

Svrha pisanja: Knjiga Kološanima je mini kurs na temu etike i bavi se svakom oblašću hrišćanskog života. Pavle počinje sa životom pojedinca, preko doma, porodice I posla do načina na koji treba da se odnosimo prema drugima. Tema ove knjige je dovoljnost našeg Gospoda, Isusa Hrista, u ispunjavanju svake oblasti našeg života.

Ključni stihovi: Kološanima 1:15-16 „On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni sveg stvorenja, jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, sve vidljivo i nevidljivo, bili to prestoli, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti; sve je njegovim posredstvom stvoreno - i za njega”.

Kološani 2:8 „Pazite da vas ko ne zarobi filosofijom i sujetnom prevarom po ljudskom predanju, po svetskim stihijama, a ne po Hristu.”

Kološanima 3:12-13: „Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i mili, u srce milosrdno, u čestitost, smernost, krotost, strpljivost, snoseći jedan drugoga i praštajući jedan drugome, ako ko ima tužbu na koga; kao što je Gospod i vama oprostio, tako opraštajte i vi.”

Kološanima 4:5-6: „Mudro živite prema onima koji su napolju; iskorišćavajte svoje vreme. Vaša reč neka je uvek ljubazna, solju začinjena, da znate kako vam treba svakom pojedinom odgovarati.”

Sažetak: Knjiga Kološanima napisana je isključivo da bi porekla jeres koja se javila u Kolosu, I koja je ugrozila postojanje crkve. Iako ne znamo šta je rečeno Pavlu, ovo pismo je njegov odgovor.

Na osnovu Pavlovog odgovora, možemo da naslutimo da se on borio sa iskrivljeim pogledom na Hrista. (Njegovo pravu I istinsku čovečnost I ne prihvatanje Njegovog punog božanstva). Pavle izgleda takođe poriče “jevrejsko” naglašavanje obrezanja i tradicije (Kološanima 2:8-11; 3:11). Jeres koju pominje je ili jevrejski gnosticizam ili mešavina jevrejskog aksetizma i grčke (stoičke) filozofije. Pavle nam na izuzetan način ukazuje na Hristovu dovoljnost.

Knjiga Kološanima sadrži doktrinalno učenje o Hristovom božanstvu i lažnim filozofijama (1:15-2:23), kao i praktična upozorenja u vezi sa hrišćanskim ponašanjem, uključujući prijatelje i govor (3:1-4:18).

Povezanost: Kao i kod svih drugih ranih crkava, pitanje jevrejskog legalizma u Kolosima je jako brinulo Pavla. Spasenje po blagodati bez dela je toliko radikalan koncept da su oni koji su duboko utemeljeni u starozavetnom zakonu to jako teško shvatali. Kao posledica toga, među legalistima postojalo je stalno nastojanje da se dodaju određeni zahtevi iz zakona ovoj novoj very. Prvi među njima bio je zahtev obrezanja koji su neki jevrejski obraćenici i dalje praktikovali. Pavle se suprotstavio ovoj grešci u Kološanima 2:11-15 gde je objavio da obrezanje tela nije više potrebno jer je Hristos došao.Njegovo obrezanje je obrezanje srca, ne tela, tako da ceremonijalni obredi Starog zaveta nisu više neophodni (Obnovljeni zakon 10:16,30:6; Jeremija 4:4, 9:26; Dela 7:51, Rimljani 2:29).

Praktična primena: Iako se Pavle bavi mnogim oblastima, osnovna primena za nas danas je potpuna i kompletna Hristova dovoljnost u našim životima, kako za naše spasenje, tako i za posvećenje. Moramo da znamo i razumemo evanđelje, tako da nas ne zavedu suptilne forme legalizma i jeresi. Moramo da budemo na oprezu zbog bilo kakve devijacije koja može da umanji važnost Hrista kao Spasitelja i Gospoda. Bilo koja „religija” koja pokušava da se izjednači sa istinom koristeći knjige za koje se kaže da su istog autoriteta kao Biblija ili koja kombinuje ljudski napor sa božanskim delovanjem u spasenju mora da se izbegava. Druge religije ne mogu da se kombinuju sa ili budu dodate hrišćanstvu. Hristos nam daje apsolutni standard za moralno ponašanje. Hrišćanstvo je porodica, način života i odnos – ne religija. Dobra dela, astrologija, okultizam i horoskopi nam ne pokazuju Božiji put. Samo Hristos to čini. Njegova volja je otkrivena u Njegovoj reči, Njegovom ljubavnom pismu nama; moramo ga poznavati!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga Kološanima
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries