settings icon
share icon

Knjiga Efescima

српски
Autor: Efescima 1:1 navodi apostola Pavla kao autora knjige Efescima.

Datum pisanja: Knjiga Efescima napisana je najverovatnije između 60-63. godine nove ere.

Svrha pisanja: Pavle je nameravao da ovo pismo prime svi oni koji žude za Hristolikom zrelošću. U ovoj knjizi nalazi se i disciplina koja treba da se razvije u istinskoj Božijoj deci. Štaviše, proučavanje Efescima pomoći će da se vernik učvrsti, tako da može da ispuni svrhu i poziv koji mu je Bog dao. Cilj ove poslanice je da potvrdi i opremi crkvu koja sazreva. Predstavlja jedan uravnotežen pogled na Hristovo telo i njegovu važnost u Božijem planu.

Ključni stihovi: Efescima 1:3 „Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima”.

Efescima 2:8-10: „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali. Mi smo, naime, njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koja je Bog unapred pripravio - da u njima živimo”.

Efescima 4:4-6: „Jedno je telo i jedan je Duh, kao što ste i vi pozvani na jednu nadu svoga zvanja. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. Jedan je Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima”.

Efescima 5:21: „Pokoravajte se jedan drugom u strahu pred Hristom”.

Efescima 6:10-11: „Uostalom jačajte u Gospodu i u sili njegove snage. Obucite se u sve oružje Božije, da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu”.

Sažetak: Doktrina zauzima najviše prostora u knjizi Efescima. Pola podučavanja u ovoj poslanici odnosi se na naš status u Hristu, a ostajanje u Hristu utiče na naše stanje. Previše često oni koji podučavaju iz ove knjige zaobilaze sve osnovne instrukcije i idu direktno na završno poglavlje. Ovo poglavlje naglašava rat i borbu svetih. Međutim,da bismo dobili najviše iz sadržaja ove poslanice, moramo da počnemo sa početkom Pavlovih instrukcija u ovom pismu. Prvo, kao Hristovi sledbenici, moramo u potpunosti da razumemo šta Bog kaže o nama. Moramo takođe da budemo utemeljeni u poznanju onog što je Bog postigao za celo čovečanstvo. Zatim, naše sadašnje postojanje i hod mora biti uvežban i ojačan. Ovo mora da se nastavi dok ne prestanemo da se teturamo sa svakim duhom učenja i ljudskom suptilnošću. Pavlovo pismo može da se podeli na tri glavna dela. (1) Poglavlja 1-3 uvode principe u vezi sa onim što je Bog učinio. (2) Poglavlja 4 i 5 predstavljaju principe u vezi sa našim postojanjem. (3) Poglavlje 6 predstavlja principe koji se tiču naše dnevne borbe.

Povezanost sa Starim zavetom: Glavna veza sa Starim zavetom u Efescima je u iznenađujećem (za Jevreje) konceptu crkve kao Hristovom telu (Efescima 5:32). Ova neverovatna misterija crkve (istina koja ranije nije bila otkrivena) leži u tome „da su mnogobošci u Hristu Isusu sunaslednici, i pripadnici istog tela, i zajedničari u obećanju kroz evanđelje” (Efescima 3:6). Ovo je bila misterija potpuno skrivena od starozavetnih svetaca (Efescima3:5,9). Izraelci koji su bili istinski Božiji sledbenici uvek su verovali da su samo oni Božiji izabrani narod (Ponovljeni zakon 7:6). Prihvatanje mnogobožaca sa istovetnim statusom u ovoj novoj paradigmi bilo je izuzetno teško i izazvalo je mnogo rasprava među jevrejskim vernicima i mnogobožačkim obraćenicima. Pavle takođe govori o misteriji crkve kao „Hristovoj nevesti”, što je bio koncept koji se ranije nije čuo u Starom zavetu.

Praktična primena: Možda više nego ijedna druga knjiga u Bibliji, u Efescima se naglašava povezanost između zdrave doktrine i ispravne prakse u hrišćanskom životu. Preveliki broj ljudi ignoriše „teologiju” i umesto toga želi samo da raspravlja o stvarima koje su „praktične”. U Efescima, Pavle argumentuje da teologija jeste praktična. Da bismo praktično sprovodilli Božiju volju u našim životima, moramo prvo da razumemo ko smo u Hristu u pogledu doktrine.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga Efescima
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries