Šta Biblija kaže o anđelima?


Pitanje: Šta Biblija kaže o anđelima?

Odgovor:
Anđeli su duhovna bića koja imaju ličnost, inteligenciju, emocije i volju. Ovo je istina i za dobre i za loše anđele. Anđeli imaju inteligenciju (Matej 8:29; Druga Korinćanima 11:3; Prva Petrova 1:12), pokazuju emocije (Luka 2:13; Jakov 2:19; Otkrivenje 12:17), i demonstriraju volju (Luka 8:28-31, Druga Timoteju 2:26; Juda 6). Anđeli su duhovna bića (Jevrejima 1:14), bez istinskog fizičkog tela. To što nemaju fizičko telo ne utiče na to da su ličnosti (isto kao i Bog).

Znanje koje anđeli poseduju je ograničeno time što su oni stvorena bića. To znači da oni ne zanju sve ono što zna Bog (Matej 24:36). Međutim, izgleda da imaju veće znanje od ljudi. Za ovo možda postoje tri razloga. (1) Anđeli su stvoreni kao viši rod stvorenja u univerzumu nego ljudi. Samim tim, na samom početku su imali veće znanje. (2) Anđeli proučavaju Bibliju i svet mnogu temeljnije nego ljudi i odatle dobijaju znanje (Jakov 2:19; Otkrivenje 12:12). (3) Anđeli dobijaju znanje dugim posmatranjem ljudskih aktivnosti. Za razliku od ljudi, anđeli ne moraju da proučavaju prošlost; oni su je iskusili. Tako da, oni znaju kako su se drugi ponašali i reagovali u određenim situacijama i mogu sa većom preciznošću da procene kako bi mi reagovali u sličnim okolnostima.

Iako imaju volju, anđeli su, kao i sva druga stvorenja potčinjeni Božijoj volji. Dobre anđele je Bog poslao da pomažu vernicima (Jevrejima 1:14). Evo nekih aktivnosi koje Biblija pripisuje anđelima:

A. Slave Boga (Psalam 148:1,2; Isaija 6:3).
B. Obožavaju Boga (Jevrejima 1:6; Otkrivenje 5:8-13).
C. Raduju se zbog onog što Bog radi (Jov 38:6-7).
D. Služe Bogu (Psalam 103:20; Otkrivenje 22:9).
E. Pojavljuju se pred Bogom (Jov 1:6; 2:1).
F. Oni su oruđe Božijeg suda (Otkrivenje 7:1; 8:2).
G. Donose odgovore na molitvu (Dela 12:5-10).
H. Doprinose u osvajanju ljudi za Hrista (Dela 8:26; 10:3).
I. Posmatraju hrišćanski red, rad i patnju (Prva Korinćanima 4:9; 11:10; Efescima 3:10; Prva Petrova 1:12).
J. Ohrabruju u opasnim vremenima (Dela 27:23,24).
K. Brinu se o pravednima u trenutku smrti (Luka 16:22).

Anđeli su u potpunosti različit rod od ljudi. Ljudi ne postaju anđeli pošto umru. Anđeli nikada nisu bili i nikada neće postati ljudska bića. Bog je stvorio anđele baš kao što je stvorio i ljude. Biblija nigde ne kaže da su anđeli stvoreni na sliku Božiju, kao što su to ljudi (Prva Mojsijeva 1:26). Anđeli su duhovna bića koja mogu, do određene mere da uzmu fizički oblik. Ljudi su prvenstveno fizička bića, sa duhovnim aspektom. Najveću stvar koju možemo da naučimo od anđela je njihova trenutna, bezpogovorna poslušnost Božijim zapovestima.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta Biblija kaže o anđelima?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga