Šta je Amilienizam?


Pitanje: Šta je Amilienizam?

Odgovor:
Amilenarizam je ime dato verovanju da neće postojati doslovno Hristova Kraljevina hiljadu godina. Ljudi koji imaju ovakva razmišljanja nazivaju se amilenaristi. Prefiks ''a'' u amilenarizmu prevodi se kao ''ne'' ili ''ni''. Prema tome ''amiilenarizam'' označava ''ne milenijum''. Ovaj način definisanja stvari, razlikuje se od šire prihvaćenih pogleda pod imenom premineralizam (shvatanje da će se Drugi Hristov dolazak desiti pre Njegovog milenijumskog kraljevstva i da je milenijumsko kraljevstvo hiljadu godina) i prema nešto manjoj grupi sledbenika shvatanje nazvano postmilenarizam (verovanje da će se Hrist vratiti po svoje hrišćane, i ne sami Hrist, je predstavio svoje kraljevstvo zemlji).

U svakom slučaju, nezavisno i nepristrasno od strane amilenista koji ne veruju da, ne postoji ne milenijum u globali. Oni jednostavno ne veruju u doslovnom-bukvalnom smislu milenijuma – hiljadu godina kraljevina Hristova na zemlji. Umesto toga, veruju da je Hrist trenutno na prestolju Davidovom i da ovo predstavlja vreme crkve gde Hrist vlada. Ne postoji sumnja da trenutno Hrist sedi na prestolu, međutim to ne znači da se to odnosi na deo Biblije gde se objašnjava presto Davidov. Ne postoji sumnja da Hrist sada vlada, zato što On je sada Bog. I naravno to ne znači da On vlada milenijumskim kraljevstvom.

Da bi Bog ispunio svoja obećanja Izraelu i Njegovu dužnost prema Davidu (Druga knjiga Samuilova 7:8-16, 23:5 ; Psalmi 89:3-4), tamo mora da postoji doslovno, fizičko carstvo na ovoj zemlji. Da bismo pokrenuli sumnju prema ovome, trebali bismo pokrenuli pitanje o gospodovoj želji i/ili mogućnost da ispuni svoja obećanja, a ovo otkriva mnoštvo teoloških problema. Na primer, ako Bog ne priznaje svoja obećanja Izraelu nakon što je objavio da su ova obećanja ''večita'' kako možemo bili sigurni o bilo čemu što On obeća, uključujući i obećanja spasa Isusovih vernika? Jedino rešenje je da mu verujemo na reč i da razumemo da će njegova obećanja biti ispunjena doslovno.

Čiste biblijske indikacije da će carstvo biti doslovno, u celini carstvo su:
1) I noge će Njegove dodirnuti goru maslinovu pre nego što se utvrdi Njegovo Carstvo (Zaharija 14:4,9);
2) Za vreme postojanja carstva nebeskog , Mesija će upravljavati i presuđivati na zemlji (Jeremija 23:5-8).
3) Carstvo je opisano da će biti poniženo/pokoreno raju (Danilo 7:13-14,27)
4)Proročanska predskazivanja o dramatičnim zemaljskim promenama za vreme carstva (Dnevnik 3:21; Isaija 35:1-2,11:6-9,29:18,65:20'22;Jezekilj 47:1-12: Amos 9:11-15) i
5) Hronološki redosled događaja u Otkrivenju pokazuje na postojanje zemaljskog carstva pre zaključka svetske istorije (Otkrivenje 20),

Amilenijumski pogled dolazi iz jednog pogleda tumačenja neispunjenog proročanstva i drugi metod za ne-proročansko Sveto pismo i ispunjeno proročanstvo. Ne-proročansko Sveto pismo i ispunjeno proročanstvo su protumačeni doslovno ili normalno. Međutim, prema amileniumistima - neispunjenom proročanstvu se tumači duhovno ili ne-bukvalno. Oni koji su zaštitnici amileanizma veruju da se ''duhovno'' odnosi na neispunjeno proročanstvo po normalnom načinu čitanja teksta. I to se naziva dvojna hermeneutika. (Hermeneutika je nauka o principima tumačenja). Amileanisti smatraju da veći deo, ili sva proročanstva koja nisu ispunjena su napisana u simboličnom, figurativnom, duhovnom jeziku. I zbog toga, amileanisti uvode različita značenja takvim delovima Svetog pisma, umesto normalnih, kontekstualnih značenja ovih reči.

Problem sa tumačenjem neispunjenih proročanstva u ovom maniru je to sto dozvoljava širi obuhvat značenja. Osim ako ne prevedete Sveto pismo na normalan način, neće postojati značenje. I zbog toga Bog, najviši autor od svih, Svetoga Pisma, imao je jedno određeno značenje u vidu kada je inspirisao ljudske autore da pišu. Iako se mogu naći dosta životnih aplikacija u odlomcima Svetog pisma, postoji samo jedno značenje, a to značenje je ono što je Bog odredio da znači. Takođe, fakt da su ostvarena proročanstva ispunjena doslovno je nabolji razlog od svih zbog sumnje da će se neostvarena proročanstva takođe doslovno ispuniti. Proročanstva povezana sa prvim Hristovim pojavljivanjem su bila doslovno ispunjena. Zbog toga, proročanstva koja se odnose na Isusov drugi dolazak takođe se trebaju očekivati da će se doslovno ispuniti. Kao rezultat svih ovih razloga, alegorična interpretacija neostvarenih proročanstva trebalo bi da se odbaci i doslovno i normalno tumačenje neostvarenih proročanstva trebalo bi da se usvoje. Amilenizam ne uspeva u tome da koristi nepostojanje hermeneutike, ustvari tumačenja neispunjenih proročanstva različito od ostvarenih proročanstva.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je Amilienizam?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga