Šta je Hrišćanska etika?Pitanje: Šta je Hrišćanska etika?

Odgovor:
hrišćanska etika je dosta dobro sumirana sa strane Kološanima 3:1-6'' Ako ste, dakle, vaskrsnuli s Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristos sedi s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na žemlji. Jer ste umrli, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu. A kad se javi Hristos, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi. Pomorite, dakle, ude svoje koji su na zemlji za zemaljsko:blud, nečistotu, strast, zlu zelju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo: za ovo dolazi gnev Božiji.''

U isto vreme predstavljajući ne samo listu šta ''se treba napraviti'' i šta se ''ne treba napraviti'' Biblija nam daje detaljna uputstva kako trebamo živeti život. Biblija je sve ono što je nama potrebno da bismo znali kako bismo mogli da živimo svoj Hrišćanski život. Međutim, Biblija ne pokriva tačno svaku situaciju sa kojom ćemo se suočiti u našem životu. Kako je onda dovoljna za sve etičke dileme sa kojima ćemo se suočiti? To je mesto gde se Hrišćanska etika pojavljuje.

Nauka definiše etiku kao ''skup moralnih principa i učenje o moralu.'' I zbog toga Hrišćanska etika predstavljaće principe koji potiču od Božije vere a po kojima se mi vodimo. Dok je slušaj da Božija Reč ne pokriva svaku moguću situaciju sa kojom se mi možemo suočiti u našim životima, njegovi principi nam daju standarde prema kojima se moramo vladati u takvim situacijama kada ne postoje tačno i precizno pokazano uputstvo.

Na primer, Biblija ne kaže ništa detaljno i razumljivo za korišćenje legalizovanih droga takođe osnovanih na principima koje smo učili u Svetom pismu, no mi možemo znati da je to pogrešno. Za jednu stvar, Biblija nam kaže da je telo hram Svetoga Duha i da mi trebamo poštovati Boga pomoću njega (prva poslanica Korinćanima 6:19-20). Imajući u vidu šta droga može uraditi našem telu - posledice koje se mogu desiti na našim organima – znamo da ako je koristimo da ćemo uništiti hram Svetoga Duha. I to sigurno nije način kako da poštujemo Boga. Biblija nam takođe kaže i da mi trebamo slediti autoritet kojeg je Bog Lično postavio na mestu (Rimljani 13:1). Kada nam je data ilegalna priroda droga, preko korišćenja iste mi se ne pokoravamo autoritetu već se bunimo protiv njega. Da li to znači da će legalizacija droge biti u redu? Ne bez da porušimo prvi princip.

Kada koristimo principe koje se nalaze u Svetom pismu , Hrišćani mogu ustanoviti etički kurs za svaku situaciju. U nekim slučajevima biće jednostavno, kao što su pravila Hrišćanskog života koje nalazimo u poslanici Kološanima, poglavlje 3. u drugim slučajevima, trebali bi smo malo pretraživati. Najbolji način kako možemo to napraviti je pomoću molitve Gospodove reči. Sveti Duh nalazi se u svakom verniku i deo njegove funkcije je učiti nas kako da živimo : '' A pomoćnik, Duh Sveti, koga će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što sam vam ja rekao. (Evanđelje po Jovanu 14:26). ''A v i- u vama ostaje pomazanje što ste ga primili od njega i ne trebate da vas ko uči. Ali, kao što vas njegovo pomazanje uči u svemu, tako je i istinito i nije laž, i kako vas je ono naučilo, tako ostanite u njemu'' (prva poslanica Jovanova 2:27). Tako da kada se molimo iznad Svetog pisma, Sveti Duh će nas voditi i učiti. On će nam pokazati principe kojima se trebamo pokoriti kada to od nas traži određena situacija.

Dok Božja reč ne pokriva svaku situaciju u kojoj se možemo naći, sve je to dovoljno da bi smo živeli Hrišćanski život. U odnosu na većinu stvari, možemo jednostavno da vidimo šta nam Biblija kaže i da sledimo tačan način kretanja koji se zasniva na tome. Po osnovi etičkih pitanjima, tamo gde Sveto pismo ne daje tačno određenja objašnjenja, mi sami trebamo potražiti neke principe i pravila koja se mogu iskoristiti u takvim situacijama. Moramo se moliti iznad Gospodove Reči, i da budemo otvoreni prema Svetom duhu. Sveti duh će nas voditi i učiti da pomoću Biblije pronađemo principe na kojima se možemo osloniti kako bi živeli svoj život kao istinski Hrišćani.Vrati se na Srpsku stranu'Šta je Hrišćanska etika?