settings icon
share icon
Pitanje

Ko su bili autori biblisjkih knjiga?

српски

Odgovor


Konačno, iznad svih ljudskih autora, Bibliju na napisao Bog. 2. Timoteju 3:16 kaže da je Biblija “bogonadahnuta” . Bog je nadgledao ljudske autore Biblije tako da, iako su koristili svoj stil pisanja i ličnosti, i dalje su beležili tačno ono što je Bog nameravao. Bibliju nije Bog diktirao, ali je savršeno vodio i u potpunosti nadahnuo.

Bibliju je napisalo otprilike 40 ljudi različitog porekla tokom 1500 godina. Isaija je bio prorok, Jezdra je bio sveštenik, Matej je bio poreznik, Jovan ribar, Pavle je pravio šatore, Mojsije je bio pastir, Luka doktor. Iako su je rukom zapisali razni pisci tokom petnaest vekova, Biblija ne protivureči samoj sebi i ne sadrži nikakve greške. Pisci iznose različite uglove gledanja ali objavljuju istog jedinog pravog Boga i isti način spasenja – Isusa Hrista. (Jovan 14:6; Dela 4:12). Nekoliko biblijskih knjiga konkretno navode ime autora, kao i datum kad je otprilike knjiga napisana.

1.,2.,3.,4.,5. Mojsijeva = Mojsije - 1400 pre n.e.
Isus Navin = Isus Navin – 1350. g. pre n.e.
Sudije, Ruta, 1. i 2. Samuilova = Samuilo/Natan/Gad - 1000 – 900 g. pre n.e.
1., 2. Careva = Jeremija - 600 g. pre n.e.
1.,2. Dnevnika, Jezdra, Nemija = Jezdra - 450 g. pre n.e.
Jestira = Mardohej - 400 g. pre n.e.
Jov = Mojsije - 1400 g. pre n.e.
Psalmi = nekoliko autora, uglavnom David - 1000 - 400 g. pre n.e.
Priče Solomonove, Knjiga propovednika, Pesma nad pesmama = Solomon - 900 g. pre n.e.
Isaija = Isaija - 700 g. pre n.e.
Jeremija, Plač Jeremijin = Jeremija - 600 g. pre n.e.
Jezekilj = Jezekilj - 550 g. pre n.e.
Danilo = Danilo - 550 g. pre n.e.
Osija = Osija - 750 g. pre n.e.
Joilo = Joilo - 850 g. pre n.e.
Amos = Amos – 750 g. pre n.e.
Avdija = Avdija - 600 g. pre n.e.
Jona = Jona - 700 g. pre n.e.
Mihej = Mihej - 700 g. pre n.e.
Naum = Naum – 650 g. pre n.e.
Avakum = Avakum – 600 g. pre n.e.
Sofonije = Sofonije – 650 g. pre n.e.
Agej = Agej – 520 g. pre n.e.
Zaharije = Zaharije – 500 g. pre n.e.
Malahija = Malahija - 430 g. pre n.e.
Matej = Matej – 55 g. n.e.
Marko = Jovan Marko – 50 g. n.e.
Luka = Luka – 60 g. n.e.
Jovan = Jovan – 90 g. n.e.
Dela = Luka – 65 g. n.e.
Rimljanima, 1. Korinćanima, 2. Korinćanima, Galatima, Efescima, Filipljanima, Kološanima, 1. Solunjanima, 2. Solunjanima, 1. Timoteju, 2. Timoteju, Titu, Filimonu = Pavle - 50-70 g. n.e.
Jevrejima = nepoznat autor, naverovatnije Pavle, Luka, Varnava ili Apolo – 65 g. n.e.
Jakovljeva = Jakov – 45 g. n.e.
1. Petrova, 2. Petrova = Petar – 60 g. n.e.
1. Jovanova, 2. Jovanova, 3. Jovanova = Jovan – 90 g. n.e.
Judina = Juda – 60 g. n.e.
Otkrivenje = Jovan – 90 g. n.e.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko su bili autori biblisjkih knjiga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries