settings icon
share icon
Pitanje

Kako i kada je sastavljen kanon Biblije?

српски

Odgovor


Izraz "kanon" se koristi da se opišu knjige koje su božanski nadahnute i samim tim pripadaju Bibliji. Ono što je teško u određivanju biblijskog kanona je to da Biblija ne daje listu knjiga koje pripadaju Bibliji. Određivanje kanona je bio proces, vođen od strane Jevrejskih učitelja i rabina a kasnije od ranih Hrišćana. U krajnjoj liniji, Bog je bio taj koji je odlučio koje knjige pripadaju biblijskom kanonu. Jedna kniga Svetog Pisma pripada kanonu od momenta kada je Bog nadahnuo njeno pisanje. Bilo je samo pitanje da Bog ubedi svoje ljudske sledbenike koje knjige treba da se uključe u Bibliju.

U poređenju sa Novim zavetom, bilo je mnogo manje polemike oko kanona Starog zaveta. Jevrejski vernici su prepoznali Božije glasnike, i prihvatili su njihove spise kao nadahnute od Boga. Postojale su neke neporecive debate u pogledu Starozavetnog kanona. Međutim, do 250 god. posle nove ere dolazi do skoro univerzalnog slaganja po pitanju kanona Jevrejskih Spisa. Jedino pitanje ostaju Apokrifi…sa nekim raspravama i diskusijam koje traju i do danas. Većina jevrejskih skolastika smatra Apokrife dobrim istorijskim izvorima i religijskim dokumentima, ali da nisu na istom nivou sa Jevrejskim Spisima.

Za Novi zavet, proces prepoznavanja i sakupljanja počinje u prvim vekovima hrišćanske crkve. Vrlo rano, neke od Novozavetnih knjiga bivaju prepoznate. Pavle prepoznaje Lukine spise da imaju isti autoritetet kao Stari zavet (Prva Timoteju 5:18; vidi takođe Petu Mojsijevu 25:4 i Luka 10:7). Petar prepoznaje Pavlovo pisanje kao Sveto Pismo (Druga Petrova 3:15-16). Neke od knjiga Novog zaveta su kružile među crkvama (Kološanima 4:16; Prva Solunjanima 5:27). Kliment Rimski pominje bar osam knjiga Novog zaveta ( 95. nove ere). Ignacio Antioški priznaje oko sedam knjiga (115. nove ere). Polikarp, učenik Apostola Jovana, priznaje 15 knjiga ( 108. nove ere). Kasnije, Irinej pominje 21 knjigu ( 185. nove ere). Hipolit priznaje 22 knjige ( 170-235. nove ere). Novozavetne knjige koje su izazvale najviše polemike su bile Jevrejima, Jakovljeva, Druga Petrova, Druga Jovanova i Treća Jovanova. Prvi “kanon” je bio Muratorijev Kanon, koji je sastavljen 170. nove ere. Muratorijev Kanon je uključivao sve knjige Novog zaveta osim Jevrejima, Jakovljeve poslanice i Treće Jovanove. Loadikejski sabor 363. nove ere, nalaže da se jedino Stari Novi zavet (sa Apokrifima) i 27 knjiga Novog zaveta mogu čitati u crkvama. Sabor u Hipu (393. nove ere) i Kartaginski sabor (397. nove ere) takođe potvrđuju istih 27 knjiga kao autoritet.

Sabori slede nešto kao dole izlistane principe da bi odredili da li je knjiga Novog zaveta zaista nadahnuta od Duha Svetog: 1) Da li je autor bio apostol ili njegov blizak saradnik? 2) Da li je knjiga prihvaćena od većine Hristovog Tela? 3) Da li knjiga sadrži doslednost doktrine i ortodoksnog učenja? 4) Da li knjiga nosi dokaze o visokom moralu i duhovnim vrednostima koje odslikavaju delo Duha Svetog? Iznova, suštinski je bitno da se upamti da crkva nije ta koja je odredila kanon. Ni jedan sabor rane crkve nije odlučio šta je kanon. Jedino Bog, i samo Bog je bio taj koji je odredio koje knjige pripadaju Bibliji. Radilo se samo o tome da Bog ubedi svoje sledbenike u ono što je On već odlučio. Ljudski proces prikuplanja knjiga nije bio savršen, ali je Bog, u svojoj suverenosti, uprkos našem neznanju ili tvrdoglavosti, doveo ranu crkvu do toga da prepozna knjige koje je On nadahnuo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako i kada je sastavljen kanon Biblije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries