settings icon
share icon

Kniha Žalmov

Autor: Krátke úvodné vety, ktoré žalmy uvádzajú, v 73 prípadoch zmieňujú ako autora Dávida. V mnohých z týchto žalmov je zreteľne rozoznateľná Dávidova osobnosť a identita. Je zrejmé, že Dávid napísal veľa žalmov, rozhodne však nie je autorom celej zbierky. Dva zo žalmov (72) a (127) sa pripisujú Šalamúnovi, Dávidovmu synovi a nástupcovi. Autorstvo Žalmu 90 je pripisované Mojžišovi. Ďalšia skupina 12 žalmov (50) a (73—83) sa pripisuje Azafovej rodine. Synovia Kóracha napísali 11 žalmov (42, 44–49, 84–85,87–88). 88. žalm sa pripisuje Hemanovi, zatiaľ čo 89. sa pripisuje Étanovi Ezrachejskému. S výnimkou Šalamúna a Mojžiša boli všetci títo ďalší autori kňazi alebo Leviti, ktorí boli za vlády Dávida zodpovední aj za skladanie hudby pre bohoslužby v svätyni. Päťdesiat žalmov neuvádza ako autora žiadnu konkrétnu osobu.

Dátum vzniku: Dôkladné preskúmanie otázky autorstva a tematiky samotných žalmov odhalí, že vznikali niekoľko storočí. Najstarším žalmom v zbierke je pravdepodobne modlitba Mojžiša (90), reflexia krehkosti človeka v porovnaní s Božou večnosťou. Najnovší žalm je pravdepodobne žalm 137, pieseň náreku, napísaný počas dní, keď boli Židia v Babylonskom zajatí, od roku 586 do 538 pred n. l.

Je zrejmé, že 150 jednotlivých žalmov bolo napísaných mnohými ľuďmi v priebehu tisícročnej histórie Izraela. Do dnešnej podoby ich zozbieral a zostavil neznámy autor krátko po skončení zajatia, ktoré sa skončilo okolo roku 537 pred n. l.

Účel knihy: Kniha žalmov je najdlhšou knihou Biblie a tvorí ju 150 jednotlivých žalmov. Je tiež jednou z najrozmanitejších kníh, pretože žalmy sa zaoberajú témami ako je vzťah Boha k Jeho stvoreniu, vojna, uctievanie, múdrosť, hriech a zlo, súd, spravodlivosť a príchod Mesiáša.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Žalm 19:2, „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk."

Žalm 22:16-19, „Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú."

Žalm 23:1, „Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba."

Žalm 29:1-2, „Zvelebujte Hospodina, synovia Boží, zvelebujte Hospodinovu slávu a moc! Velebte slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi pri jeho svätom zjavení."

Žalm 51:12, „Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!"

Žalm 119:1-2, „Tu Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridŕžajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom."

Stručné zhrnutie: Kniha žalmov je súborom modlitieb, básní a chválospevov, ktoré sústreďujú myseľ ctiteľa na Boha pomocou chvály a uctievania. Časti tejto knihy boli použité ako spevník pri bohoslužbách v starom Izraeli. Hudobný odkaz žalmov je vyjadrený už v ich názve. Pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená „pieseň spievaná za sprievodu hudobného nástroja".

Prorocká symbolika: V Žalmoch sa opakuje téma Spasiteľa, ktorého Boh pošle svojmu ľudu. Prorocké obrazy Mesiáša nachádzame v mnohých žalmoch. Žalm 2:1–12 zobrazuje Mesiášove víťazstvo a kráľovstvo. Žalm 16:8–11 predznamenáva Jeho smrť a vzkriesenie. Žalm 22 nám ukazuje trpiaceho Spasiteľa na kríži a predstavuje podrobné proroctvá o ukrižovaní, ktoré sa všetky dokonale splnili. Sláva Mesiáša a Jeho nevesty je opísaná v Žalme 45:6–7, zatiaľ čo Žalmy 72:6–17, 89:3–37, 110:1–7 a 132:12–18 prezentujú slávu a univerzálnosť Jeho vlády.

Praktická aplikácia: Jedným z dôsledkov toho, keď sme naplnení svätým Duchom alebo Kristovým slovom je spev. Žalmy sú „spevníkom" ranej cirkvi, ktorý odrážal novú pravdu v Kristovi.

Boh, ktorého v Žalmoch vidíme, je ten istý Hospodin. My Mu ale odpovedáme rôznymi spôsobmi, podľa konkrétnych okolností nášho života. Aký úžasný je Boh, ktorého ctíme, prehlasuje žalmista: ten, ktorý je vysoko vyvýšený a presahuje každú ľudskú skúsenosť, ale aj ten, ktorý je zároveň na dosah a kráča s nami životom bok po boku.

Bohu môžeme predložiť všetky svoje pocity — bez ohľadu na to či sa práve cítime negatívne alebo sa sťažujeme — a môžeme si byť istí, že nás vždy počuje a rozumie nám. Žalmista nás učí, že najhlbšou modlitbou zo všetkých je volanie o pomoc, keď sme zasypaní životnými problémami.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Žalmov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries