settings icon
share icon

Kniha Zachariáš

Autor: Zachariáš 1:1 uvádza ako autora knihy proroka Zachaariáša.

Obdobie vzniku: Kniha Zachariáš bola pravdepodobne napísaná v dvoch hlavných častiach v období medzi rokmi 520 pred n. l. a 470 pred n. l.

Zámer knihy: Zachariáš zdôrazňuje, že Boh si používal svojich prorokov na to, aby učili, varovali a upozorňovali Jeho ľud. Ľudia ale odmietali poslúchať. Ich hriech im priniesol Boží trest. Kniha tiež svedčí o tom, že aj proroctvo môže byť skazené. Z histórie vieme, že v tomto období proroctvo narazilo na odpor medzi Židmi, čo viedlo k obdobiu medzi Starým a Novým zákonom, kedy sa žiadny trvalý prorocký hlas neprihováral Božiemu ľudu

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Zachariáš 1:3, „Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hospodina mocností — a ja sa navrátim k vám — vraví Hospodin mocností. "

Zachariáš 7:13, „Keďže volal, a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať, a ja nebudem počuť."

Zachariáš 9:9, „Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice."

Zachariáš 13:9, „Vovediem onú tretinu do ohňa, pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším. Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh!"

Stručné zhrnutie: Kniha Zachariáš učí, že spasenie môžu dosiahnuť všetci. Posledná kapitola opisuje, ako ľudia z celého sveta budú prichádzať uctievať Boha, ktorý chce, aby Ho nasledovali všetci ľudia. To nie je doktrína univerzalizmu, že by všetci ľudia mali byť spasení, pretože Božou podstatou je zachraňovať. Namiesto toho kniha učí, že Boh túži po tom, aby Ho všetci ľudia uctievali a príjme tých, ktorí tak urobia, bez ohľadu na ich národnosť alebo politickú príslušnosť. Na konci Zachariáš káže o Božej zvrchovanosti nad týmto svetom, aj keď sa nám môže zdať opak. Jeho videnia budúcnosti naznačujú, že Boh vidí všetko čo sa stane. To ako Boh zasahuje vo svete, nás učí, že nakoniec On určí, aký koniec budú mať udalosti ľudí. Boh neobmedzuje slobodu každého, aby si vybral, či bude nasledovať Boha alebo Ho bude odmietať, ale vedie ľudí k zodpovednosti za výber, ktorý urobia. V poslednej kapitole vidíme, že aj prírodné sily podliehajú Božiemu riadeniu.

Prorocká symbolika: V Zachariášovi sa nachádzajú proroctvá o Ježišovi Kristovi a mesiášskej ére. Od zasľúbenia, že Mesiáš príde a bude prebývať uprostred nás (Zachariáš 2:10-12, Matúš 1:23), cez symboliku výhonku a kameňa (Zachariáš 3:8-9, 6:12-13, Izaiáš 11:1, Lukáš 20:17-18), až po zasľúbenie Jeho druhého príchodu, kedy na Neho pohliadnu tí, čo Ho prebodli a zaplačú nad Ním (Zachariáš 12:10, Ján 19:33-37) je Kristus hlavnou témou knihy Zachariáš. Ježiš je Spasiteľ Izraela a prameňom, ktorého krv prikrýva hriechy všetkých, ktorí k Nemu prídu pre záchranu (Zachariáš 13:1, 1. Jána 1:7).

Praktická aplikácia: Boh do nás očakáva úprimné uctievanie a mravný život. Zachariášov príklad prelomenia národnostných predsudkov, nám pripomína, aby sme zasiahli všetky vrstvy našej spoločnosti. Božie pozvanie ku spaseniu musíme predložiť ľuďom všetkých národností, jazykov, rás a kultúr. To, že spasenie je možné len vďaka vyliatej krvi Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži na miesto nás, aby odčinil hriech. Ale ak odmietneme túto obeť, neexistuje žiadna iná obeť, ktorá by nás zmierila s Bohom. Na zemi nie je iné meno, v ktorom by človek bol spasený (Skutky 4:12). Nie je čas na prehry, dnes je deň spasenia (2. Korintským 6:2)

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Zachariáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries