settings icon
share icon

Kniha Sofoniáš

Autor: Sofoniáš 1:1 určuje ako autora knihy proroka Sofoniáša. Meno Sofoniáš znamená „Hospodin chráni".

Obdobie vzniku: Kniha Sofoniáš bola pravdepodobne napísaná v období medzi rokmi 735 p. n. l. a 725 p. n. l.

Zámer knihy: Sofoniášove posolstvo súdu a povzbudenia obsahuje 3 hlavné doktríny:

1) Boh je zvrchovaný nad všetkými národmi. 2) V deň súdu budú bezbožní potrestaní a spravodlivý budú pomstení. 3) Boh žehná tých, ktorí sa kajajú a dôverujú Mu.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Sofoniáš 1:18, „Ani ich striebro, ani ich zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Jeho ohnivá žiarlivosť strávi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí všetkým obyvateľom na zemi."

Sofoniáš 2:3, „Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, vy, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa skryjete v deň Hospodinovho hnevu."

Sofoniáš 2:3, „V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá."

Stručné zhrnutie: Sofoniáš prehlasuje Hospodinov súd nad celou zemou, nad Judskom, nad okolitými národmi, nad Jeruzalemom a všetkými národmi. Po tomto nasledujú vyhlásenia Hospodinovho požehnania nad všetkými národmi, predovšetkým nad verným zvyškom Jeho ľudu v Judsku.

Sofoniáš mal odvahu hovoriť otvorene, pretože vedel, že ohlasuje slovo Hospodina. Jeho kniha začína výrokom „slovo Hospodina" a končí „hovorí Hospodin". Sofoniáš vedel, že nebudú zachránení ani množstvom bohov, ktorých ľudia uctievali, ani asýrskymi vojskami. Boh je milostivý a plný zľutovania, ale ak ignorujeme Jeho varovania, môžeme očakávať súd. Hospodinov deň súdu sa v Biblii spomína často. Proroci ho nazývajú aj „deň Pánov". Odkazujú sa pritom na rôzne udalosti ako pád Jeruzalema, ktorý bol prejavom dňa Hospodinovho a každý pritom poukazuje na konečný deň Hospodinov.

Prorocká symbolika: Záverečné požehnania Sionu vo veršoch 14-20 sú z väčšej časti nenaplnené, vedú teda k záveru, že ide o mesiášske proroctvá, ktoré budú naplnené po druhom príchode Krista. Hospodin nám odníme trest za hriech jedine skrze Krista, ktorý už bol potrestaný, keď zomrel za hriechy svojho ľudu (Sofoniáš 3:15, Ján 3:16). Ale Izrael ešte nespoznal svojho pravého Spasiteľa. Toto sa ešte len stane (Rímskym 11:25-27).

Zasľúbenie pokoja a bezpečia pre Izrael, a času, kedy budú mať svojho Kráľa uprostred seba, bude naplnené, keď sa Kristus vráti aby súdil svet a vykúpil ho. Rovnako ako vystúpil na nebo po svojom vzkriesení, tak sa vráti na zem a založí nový Jeruzalem na zemi (Zjavenia 21). Vtedy budú naplnené všetky Božie zasľúbenia pre Izrael.

Praktická aplikácia: Ak by sme urobili zopár úprav mien a situácií, mohol by tento prorok zo 7. storočia pred n. l. stáť dnes za kazateľňou a oznamovať rovnaké posolstvo o súde bezbožných a nádeji pre verných. Sofoniáš nám pripomína, že Boha urážajú morálne a náboženské hriechy Jeho ľudí. Boží ľud neunikne trestu za vedomé hriechy. Trest bude bolestivý, ale jeho účelom je vykúpenie a nie potrestanie. Nevyhnutnosť potrestania bezbožnosti je útechou v dobe, keď sa zdá, že sa zlo šíri a víťazí. Máme slobodu neposlúchnuť Boha, ale následkom neposlušnosti neunikneme. Tých, ktorí sú verní Bohu môže byť zdanlivo málo, ale Boh na nich nezabúda.

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Sofoniáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries