settings icon
share icon

Kniha Ozeáš

Autor: Ozeáš 1:1 identifikuje ako autora proroka Ozeáša. Je to Ozeášov osobný záznam o jeho prorockých posolstvách pre Božie deti a pre svet. Ozeáš je jediný prorok Izraela, ktorý zanechal písomný záznam svojich proroctiev, ktoré boli zaznamenané počas neskorších rokov jeho života.

Doba vzniku: Ozeáš, syn Beériho, prorokoval celkom dlhú dobu a to od roku 785 pred n. l. do 725 pred n. l. Kniha Ozeáš bola napísaná približne v rokoch 755 pred n. l. až 725 pred n. l.

Účel knihy: Ozeáš napísal túto knihu, aby pripomenul Izraelitom — a nám, že máme milujúceho Boha, ktorého vernosť pre ľudí zmluvy je neochvejná. Napriek tomu, že sa Izrael neustále obracia na falošných bohov, Božia pevná láska je zobrazená v dlho trpiacom manželovi nevernej manželky. Ozeášov odkaz je tiež varovaním pre tých, ktorí by sa obrátili chrbtom k Božej láske. Božia láska k modlárskemu národu je ukázaná na symbolickom manželstve Ozeáša s Gomerou, ktoré slúži ako bohatá metafora hriechu, súdu a odpúšťajúcej lásky.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Ozeáš 1:2, „Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin povedal Ozeášovi: Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva, lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od Hospodina."

Ozeáš 2:25, „Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad Neomilostenou, poviem Nie môjmu ľudu: Ty si môj ľud a on povie: Môj Boh."

Ozeáš 6:6, „lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako spaľované obety."

Ozeáš 14:3-5, „Vezmite so sebou slová a vráťte sa k Hospodinovi, povedzte mu: „Odpusť nám každú vinu, vezmi všetko, čo je dobré, a my zaplatíme ovocím našich perí. Asýria nás nezachráni. Nebudeme jazdiť na koňoch a nepovieme už dielu našich rúk: Naši bohovia!, lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou." Vyliečim ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev."

Stručné zhrnutie: Knihu Ozeáš možno rozdeliť na dve časti: (1) Ozeáš 1:1—3:5 je popis cudzoložnej manželky a verného manžela, ktorý symbolizuje nevernosť Izraela Bohu kvôli modlárstvu, a (2) Ozeáš 4:1—14:10 obsahuje odsúdenie Izraela, najmä Samárie, za uctievanie modiel a jeho následnú obnovu.

Prvá časť knihy obsahuje tri osobité básne, ktoré ilustrujú, ako sa Božie deti znova a znova vracali k modlárstvu. Boh prikáže Ozeášovi, aby sa oženil s Gomerou, ale potom, čo mu porodila tri deti, odchádza od Ozeáša za svojimi milencami. Symbolický dôraz je jasne viditeľný v prvej kapitole, keď Ozeáš porovnáva činy Izraela s prechodom od manželstva k životu neviestky. Druhá časť obsahuje Ozeášovo zrieknutie sa Izraelitov, po ktorom však nasledujú Božie zasľúbenia a prejavené milosrdenstvo.

Kniha Ozeáš je prorockým záznamom o neúnavnej Božej láske k Jeho deťom. Od počiatku nevďačné Božie stvorenie prijímalo Božiu lásku, milosť a milosrdenstvo, i keď si ju nezaslúžilo a vždy sa vracalo k svojej bezbožnosti.

Posledná časť Ozeáša ukazuje, ako Božia láska opäť obnovuje svoje deti, keď zabúda na ich prehrešky, keď sa kajúcne srdcia obracajú späť k Nemu. Prorocké Ozeášove posolstvo predpovedá príchod izraelského Mesiáša 700 rokov predtým, než k nemu došlo. Ozeáš je často citovaný v Novom zákone.

Prorocká symbolika: Ozeáš 2:25 je úžasné prorocké posolstvo od Boha, ktoré zahŕňa aj pohanov [nežidov] ako Jeho deti, čo je zaznamenané aj v Rimanom 9:25 a 1. Petra 2:10. Pohania nie sú pôvodne „Božím ľudom", ale vďaka svojej milosti a milosrdenstvu nám poslal Ježiša Krista a vierou v Neho sme vštepení do stromu Božieho ľudu (Rímskym 11:11–18). Toto je úžasná pravda, ktorá platí o Cirkvi, o ktorej sa hovorí ako o „tajomstve", pretože pred príchodom Krista sa za Boží ľud považovali iba Židia. Keď prišiel Kristus, Židia boli dočasne oslepení, až kým „nevojde plný počet pohanov" (Rimanom 11:25).

Praktická aplikácia: Kniha Ozeáš nás uisťuje o Božej bezpodmienečnej láske k Jeho ľudu. Ale je to tiež obraz toho, ako je Boh zneuctený a nahnevaný na jednanie Jeho detí. Ako môže dieťa, ktoré má dostatok lásky, milosrdenstva a milosti, zaobchádzať s Otcom s takou neúctou? Napriek tomu sme to robili už celé storočia. Keď uvažujeme o tom, ako sa Izraeliti obrátili chrbtom k Bohu, stačí sa len pozrieť do zrkadla pred nami, aby sme videli odraz tých istých Izraelitov.

Iba keď si pripomíname, koľko toho pre každého z nás Boh urobil, budeme sa môcť vyvarovať, aby sme neodmietli Toho, ktorý nám môže dať večný život v Sláve namiesto pekla, ktoré si zaslúžime. Je nevyhnutné, aby sme sa naučili rešpektovať nášho Stvoriteľa. Ozeáš nám ukazuje, že keď už urobíme chybu, ak to ľutujeme a činíme pokánie, Boh nám znova preukáže svoju nekonečnú lásku (1. Jána 1:9).

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kniha Ozeáš
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries