settings icon
share icon

Numeri, Štvrtá kniha Mojžišova

Autor: Autorom knihy Numeri je Mojžiš.

Doba vzniku: Kniha Numeri bola napísaná v období 1440 and 1400 pred n. l.

Účel knihy: Posolstvo Knihy Numeri je univerzálne a nadčasové. Pripomína veriacim duchovnú vojnu, do ktorej sa zapájajú, pretože Numeri je knihou o službe Bohu a kráčaní s Ním. Kniha Numeri v podstate premosťuje medzeru medzi tým, ako Izraeliti prijali Zákon (Exodus a Levitikus) a ich prípravou na vstup do zasľúbenej zeme (Deuteronómium a Jozue).

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Numeri 6:24-26, „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!"

Numeri 12:6-8, „Ak je medzi vami prorok, ja, Hospodin, dám sa mu poznať vo videní, budem sa s ním zhovárať vo sne. S mojím služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome. S ním sa zhováram zoči-voči, vo videní, nie v záhadách. On smie zazrieť Hospodinovu podobu. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?"

Numeri 14:30-34, „Ani jeden z vás nevojde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zodvihol svoju ruku, že v nej budete bývať, okrem Káleba, Jefunneovho syna, a Jozuu, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Vaši synovia budú štyridsať rokov pastiermi na púšti. Budú pykať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste štyridsať dní skúmali krajinu — rok sa bude počítať za deň — štyridsať rokov budete pykať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor."

Stručné zhrnutie: Väčšina udalostí knihy Numeri sa odohráva na púšti, predovšetkým medzi druhým a štyridsiatym rokom putovania Izraelitov. Prvých 25 kapitol knihy zaznamenáva skúsenosti prvej generácie Izraela na púšti, zatiaľ čo zvyšok knihy popisuje zážitky druhej generácie. Téma poslušnosti a rebélie, po ktorej nasleduje pokánie a požehnanie, sa prelína celou knihou, ako aj celým Starým zákonom.

Téma Božej svätosti pokračuje z knihy Levitikus do knihy Numeri, ktorá odhaľuje Božie pokyny a prípravu Jeho ľudu na vstup do zasľúbenej krajiny Kanaán. O dôležitosti knihy Numeri svedčí aj to, že je na ňu viackrát odkazované v Novom zákone. Duch Svätý osobitnú pozornosť upriamil na Numeri v 1. Korinťanom 10:1–12. Slová, že pre nás je to napísané ako „napomenutie", odkazujú na hriech Izraelitov a Božiu nespokojnosť s nimi.

V Rimanom 11:22 hovorí Pavol o „dobrote a prísnosti Božej ". To je v skratke posolstvo Numeri. Božia prísnosť je zjavná v smrti vzbúreného pokolenia na púšti, tých, ktorí nikdy nevstúpili do zasľúbenej zeme. Božia dobrota sa prejavuje na novej generácii. Boh týchto ľudí chránil, zachovával a zabezpečoval, až kým neobsadili zem. To nám pripomína spravodlivosť a lásku Božiu, ktoré sú vždy v zvrchovanom súlade.

Prorocká symbolika: Boh požaduje od svojho ľudu svätosť a táto požiadavka je úplne a nakoniec uspokojená v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel aby za nás naplnil zákon (Matúš 5:17). Knihou prestupuje koncept zasľúbeného Mesiáša. Príbeh v 19. kapitole o obete červenej jalovice „bez vady a poškvrny" je predobrazom Krista, Božieho Baránka bez vady alebo poškvrny, ktorý bol obetovaný za naše hriechy. Bronzový had, ktorý bol vyzdvihnutý na tyč, aby boli ľudia uzdravení (kapitola 21), tiež symbolicky hovorí o vyvýšení Krista, buď na kríži, alebo v službe Slova, aby každý, kto na Neho s vierou pohliadne prijal duchovné uzdravenie.

V 24. kapitole je zmienené Balámove štvrté proroctvo, v ktorom sa hovorí o hviezde a o žezle, ktoré má z povstať z Jákoba. Je to proroctvo o Kristovi, ktorý je v Zjavení 22:16 nazývaný „rannou hviezdou" pre svoju slávu, jas a nádheru a pre svetlo, ktoré prichádza prostredníctvom Neho. Môže sa tiež nazývať žezlo, teda nositeľ žezla, kvôli svojej kráľovskej hodnosti. Má kráľovské meno, ale má aj kráľovstvo a vládne so žezlom milosti, milosrdenstva a spravodlivosti.

Praktická aplikácia: Hlavnou teologickou témou, ktorá sa v Novom zákone odvíja z knihy Numeri, je to, že hriech, nevera a najmä vzbura, žnú Boží súd. Prvý list Korinťanom vyslovene hovorí — a list Hebrejom 3:7 — 4:13 to silne naznačuje — že tieto udalosti boli napísané ako príklady pre veriacich, aby ich pozorovali a vyhýbali sa im. Nemáme „dychtiť po zle" (v. 6), ani smilniť (v. 8), ani pokúšať Boha (v. 9) alebo reptať (v. 10).

Tak ako Izraeliti putovali 40 rokov púšťou kvôli svojej vzbure, tak aj nás Boh niekedy ponechá, aby sme sa od neho vzdialili a trpeli osamelosťou a nedostatkom požehnania, keď sa proti nemu búrime. Ale Boh je verný a spravodlivý a tak, ako Izraelcov priviedol späť na správne miesto, tak aj kresťanov navráti k požehnaniu a dôvernému spoločenstvu s Ním, ak činíme pokánie a navrátime sa k Nemu (1 Ján 1:9).

EnglishNávrat do

Prehľad Starého ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Numeri, Štvrtá kniha Mojžišova
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries